Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2263

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 2193 oraz z 2006 r. poz. 322) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) sprzeciwów od decyzji - 100 zł;";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.".

§  2.  Różnicę między wysokością wpisu pobranego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1) w sprawie sprzeciwu od decyzji a wysokością wpisu należnego, określoną w § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2) od skargi kasacyjnej albo od skargi o wznowienie postępowania a wysokością wpisu należnego, określoną w § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- zwraca się stronie z urzędu.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.