Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1936

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719 oraz z 2017 r. poz. 1091) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w latach 2017-2020 w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów;",

b) w pkt 6 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,";

2) w § 2b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania wymienionego w ust. 1, z tym że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy lub informuje się ten podmiot o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Nazwa

województwa

Wysokość

limitów

środków

w euro na

operacje typu

inwestycje

w targowiska

lub obiekty

budowlane

przeznaczone

na cele

promocji

lokalnych

produktów

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowaWysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnychWysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnegoWysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalneWysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznejWysokość limitów środków

w euro

razem

dolnośląskie2 709 36011 964 01213 904 7131 679 7876 047 235036 305 107
kujawsko-pomorskie3 324 69014 958 43119 000 000500 0002 273 1581 000 00041 056 279
lubelskie4 121 28019 593 10829 197 08003 841 1321 580 00058 332 600
lubuskie1 335 60010 630 51413 936 3771 364 8271 000 000364 82728 632 145
łódzkie3 858 93021 027 88414 018 59002 920 539973 51342 799 456
małopolskie1 698 12016 145 68418 452 2102 306 5264 613 0534 613 05247 828 645
mazowieckie6 830 64016 801 69239 203 9473 111 4241 866 8541 244 57069 059 127
opolskie1 397 61012 265 0007 235 0001 642 3861 000 0002 100 00025 639 996
podkarpackie1 679 04023 731 42117 098 8662 268 349907 3391 361 01047 046 025
podlaskie3 410 55015 960 60623 338 546595 7980043 305 500
pomorskie2 523 3308 361 80222 706 866500 0000500 00034 591 998
śląskie1 144 80014 934 45517 770 49600033 849 751
świętokrzyskie1 955 70016 679 42513 000 00001 562 075033 197 200
warmińsko-mazurskie3 572 7307 967 01230 000 0002 109 2791 054 6391 054 64045 758 300
wielkopolskie5 256 54017 415 81730 000 0002 634 2121 317 1061 317 10657 940 781
zachodniopomorskie2 881 08011 264 11920 669 0791 787 9561 233 376804 58038 640 190
Razem47 700 000239 700 982329 531 77020 500 54429 636 50616 913 298683 983 100

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 316 852
pozostałe województwa4 697 723
Razem7 014 575

B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 281 439
pozostałe województwa12 718 162
Razem14 999 601

C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiątWysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji mleka krowiegoWysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnegoWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie15 294 900156 629 46220 512 359192 436 721
pozostałe województwa86 705 100765 930 062116 282 297968 917 459
Razem102 000 000922 559 524136 794 6561 161 354 180

2) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie3 658 923
pozostałe województwa33 945 622
Razem37 604 545

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie4 835 042
pozostałe województwa56 836 413
Razem61 671 455

D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie21 944 277
kujawsko-pomorskie0
lubelskie54 367 336
lubuskie4 377 344
łódzkie5 027 714
małopolskie35 894 766
mazowieckie10 409 509
opolskie3 119 372
podkarpackie77 522 435
podlaskie29 663 529
pomorskie6 097 223
śląskie24 152 381
świętokrzyskie10 139 370
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie1 983 762
zachodniopomorskie0
Razem284 699 018

E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie29 854 705
pozostałe województwa185 624 943
Razem215 479 648

F. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie41 427 367
kujawsko-pomorskie58 673 214
lubelskie66 168 911
lubuskie17 217 128
łódzkie54 501 758
małopolskie23 707 654
mazowieckie107 086 512
opolskie21 819 371
podkarpackie22 257 338
podlaskie51 759 079
pomorskie34 908 121
śląskie16 147 339
świętokrzyskie26 708 805
warmińsko-mazurskie48 018 411
wielkopolskie92 454 107
zachodniopomorskie35 123 515
Razem717 978 630

G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie24 153 706
pozostałe województwa157 843 937
Razem181 997 643

H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie4 162 664
pozostałe województwa25 834 193
Razem29 996 857

I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie2 771 000
pozostałe województwa17 229 000
Razem20 000 000

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie11 013 517
pozostałe województwa68 477 761
Razem79 491 278

J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie31 863 818
kujawsko-pomorskie23 974 459
lubelskie100 340 389
lubuskie11 565 954
łódzkie68 323 380
małopolskie95 361 668
mazowieckie104 936 132
opolskie12 408 506
podkarpackie92 068 052
podlaskie34 927 647
pomorskie17 080 845
śląskie35 770 200
świętokrzyskie54 689 342
warmińsko-mazurskie16 851 058
wielkopolskie51 855 300
zachodniopomorskie13 940 421
Razem765 957 171

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie19 121 071
pozostałe województwa120 448 792
Razem139 569 863

K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie9 245 278
pozostałe województwa56 184 859
Razem65 430 137

III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie1 094 940
pozostałe województwa8 805 060
Razem9 900 000

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie26 780 243
pozostałe województwa139 556 669
Razem166 336 912

IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie30 632 065
kujawsko-pomorskie44 337 726
lubelskie60 762 348
lubuskie12 917 980
łódzkie46 607 417
małopolskie21 459 950
mazowieckie87 491 012
opolskie17 661 574
podkarpackie18 717 651
podlaskie44 997 045
pomorskie26 833 689
śląskie13 145 532
świętokrzyskie23 700 466
warmińsko-mazurskie36 367 555
wielkopolskie72 128 303
zachodniopomorskie25 707 596
Razem583 467 909

B. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie4 994 781
pozostałe województwa26 028 706
Razem31 023 487

V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych

województwach w ramach:

A. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie19 320 0004 830 00024 150 000
pozostałe

województwa

100 680 00025 170 000125 850 000
Razem120 000 00030 000 000150 000 000

B. Poddziałania pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie8 133 704
kujawsko-pomorskie12 107 422
lubelskie25 166 881
lubuskie2 649 146
łódzkie17 157 356
małopolskie22 041 717
mazowieckie29 244 081
opolskie5 153 416
podkarpackie14 280 549
podlaskie14 218 460
pomorskie6 933 310
śląskie6 250 327
świętokrzyskie11 610 707
warmińsko-mazurskie7 160 971
wielkopolskie20 282 519
zachodniopomorskie4 573 916
Razem206 964 482

C. Działania współpraca

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie3 042 000
pozostałe województwa16 958 000
Razem20 000 000

VI. Wysokość limitów środków w latach 2017-2020 dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów:

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie6 350 000
pozostałe województwa27 200 000
Razem33 550 000

VII. Wysokość limitów środków w latach 2018-2020 dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejWysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie50 826 3514 830 00055 656 351
pozostałe

województwa

264 865 26925 170 000290 035 269
Razem315 691 62030 000 000345 691 620

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie31 997 065
kujawsko-pomorskie46 313 466
lubelskie63 469 987
lubuskie13 493 619
łódzkie48 684 295
małopolskie22 416 229
mazowieckie91 389 712
opolskie18 448 593
podkarpackie19 551 730
podlaskie47 002 164
pomorskie28 029 429
śląskie13 731 312
świętokrzyskie24 756 586
warmińsko-mazurskie37 988 134
wielkopolskie75 342 421
zachodniopomorskie26 853 156
Razem609 467 898

C. Poddziałania pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
dolnośląskie8 133 704
kujawsko-pomorskie12 107 422
lubelskie25 166 881
lubuskie2 649 146
łódzkie17 157 356
małopolskie22 041 717
mazowieckie29 244 081
opolskie5 153 416
podkarpackie14 280 549
podlaskie14 218 460
pomorskie6 933 310
śląskie6 250 327
świętokrzyskie11 610 707
warmińsko-mazurskie7 160 971
wielkopolskie20 282 519
zachodniopomorskie4 573 916
Razem206 964 482

D. Działania współpraca

Nazwa województwaWysokość limitów środków w euro
mazowieckie7 300 524
pozostałe województwa40 697 662
Razem47 998 186
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).