Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego 2

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 899, z 2011 r. poz. 1368 oraz z 2016 r. poz. 542) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 1385, z 2014 r. poz. 1711 oraz z 2015 r. poz. 1089) w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wyposażenie morskie: elementy stałych instalacji gaśniczych przeznaczonych do kuchennych przewodów wentylacyjnych, wyprodukowane przed dniem 30 kwietnia 2016 r., zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może być umieszczane na statku lub wprowadzane do obrotu nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2018 r.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2015/559 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. UE L 95 z 10.04.2015, str. 1).