Zmiana rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób... - Dz.U.2022.1382 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1382

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Na podstawie art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541, z 2019 r. poz. 2529, z 2020 r. poz. 1095 i 2416 oraz z 2021 r. poz. 1158) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b dodaje się przecinek i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Bankowy Fundusz Gwarancyjny";

2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy do dokonywanych do dnia 31 grudnia 2022 r. wypłat świadczeń i należności w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301 i 1358.