Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 577) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego";

2) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej "Inspekcją Sanitarną", na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych służb.

§ 2. W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:

1) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Głównym Inspektorem", który wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej "ustawą", dla Głównego Inspektora Sanitarnego, w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1;

2) państwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiadający kompetencje właściwe dla państwowych powiatowych oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, powołani na obszar poszczególnych województw, zwani dalej "inspektorami sanitarnymi", którzy wykonują określone w ustawie zadania w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1;

3) pracownicy Inspekcji Sanitarnej.";

3) w załączniku do rozporządzenia treść pouczenia zamieszczonego po pkt 5 w "Instrukcji wypełniania arkusza informacyjnego" otrzymuje brzmienie:

"UWAGA: Weryfikacja danych dotyczących danego obiektu, a zwłaszcza przeznaczenia pomieszczeń, stanu pomieszczeń związanych z żywieniem oraz sposobu zaopatrzenia w wodę - wynikająca ze zmiany przeznaczenia obiektu lub jego pomieszczeń - będzie dokonywana w czasie przeprowadzanych kolejnych kontroli sanitarnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2326).