Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.906

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2165 i 2297) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków burz z sierpnia 2017 r.",

b) w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, które poniosły straty w wyniku burz z sierpnia 2017 r. - w przypadku środków wymienionych w pkt 15.";

2) w § 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) 18 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w pkt 15.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.