Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.909

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wierszu 8 "Leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne" pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Prednisoloni hemisuccinas";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań;",

b) w części "Płyny infuzyjne" uchyla się pkt 2;
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań.",

b) w części "Płyny infuzyjne" uchyla się pkt 2.