Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.909

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wierszu 8 "Leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne" pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Prednisoloni hemisuccinas";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań;",

b) w części "Płyny infuzyjne" uchyla się pkt 2;
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań.",

b) w części "Płyny infuzyjne" uchyla się pkt 2.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).