§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2520

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1632) w § 2:
1)
uchyla się pkt 9;
2)
w pkt 12 wyraz "sędzia" zastępuje się wyrazem "przewodniczący";
3)
po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu:

"12a) zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu;

12b) członek Trybunału Stanu;".