§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.998

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2016 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 785) w § 1 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym,".