Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.601

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, art. 67e i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122, z 2018 r. poz. 480 oraz z 2019 r. poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawach dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, zachowku:";

2) w § 8 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) opłaty reklamowej - według miejsca usytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. W sprawach opodatkowania:

1) podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w których właściwość miejscową organu podatkowego ustala się ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej,

2) podatkiem od towarów i usług, jeżeli podatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej,

3) podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku płatnika będącego spółką wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej

- właściwym miejscowo organem podatkowym jest organ właściwy ze względu na siedzibę spółki dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).";

4) w § 9:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "z zastrzeżeniem ust. 2" dodaje się wyrazy "i 3",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika, w przypadku spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej, ustala się według siedziby spółki dominującej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.";

5) po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu:

"§ 13b. W przypadku utraty statusu podatnika w trakcie roku podatkowego przez podatkową grupę kapitałową organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń:

1) podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli podatnikiem jest spółka, która wchodziła w skład podatkowej grupy kapitałowej,

2) podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku płatnika będącego spółką, która wchodziła w skład podatkowej grupy kapitałowej

- do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową, pozostaje organ podatkowy, który był właściwy dla tej grupy.";

6) w § 16 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) siedzibę spółki dominującej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli płatnikiem jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).