Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów";

2) w § 1 w ust. 2:
a) w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych,

6) pomoc na rzecz portów",

b) część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014".";

3) w § 3:
a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) przeniesienie - przeniesienie tej samej lub podobnej działalności, o której mowa w art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, lub jej części z zakładu na terytorium państwa - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zwanego dalej "państwem EOG", (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terytorium innego państwa EOG (zakład objęty pomocą); przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów, oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta na terytorium państwa EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością;",

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) zysk operacyjny - różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią; koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej; dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku;",

c) w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18-24 w brzmieniu:

"18) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych - pomoc udzielaną na rzecz portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 3 milionów osób, o której mowa w art. 56a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

19) port lotniczy - podmiot lub grupę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług portu lotniczego na rzecz przedsiębiorstw lotniczych;

20) średni roczny przepływ pasażerów - wartość liczbową określaną na podstawie przepływu pasażerów przylatujących i wylatujących w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym pomoc została przyznana;

21) pomoc na rzecz portów - pomoc na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, o której mowa w art. 56b i art. 56c rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

22) port - obszar lądu i wody, na którym znajduje się infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków, o których mowa w art. 2 pkt 162 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;

23) port morski - port przyjmujący zasadniczo statki morskie, o których mowa w art. 2 pkt 163 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

24) port śródlądowy - port inny niż port morski, przyjmujący statki żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 2 pkt 164 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.";

4) w § 4:
a) w ust. 1:
pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 150 mln euro na projekt;

3) pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 75 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;

4) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 30 mln euro na projekt lub jeżeli łączne koszty przekraczają 100 mln euro na projekt;",

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) pomocy inwestycyjnej i operacyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych: poziomów intensywności i kwot pomocy określonych w art. 56a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunkiem przyznania pomocy inwestycyjnej na rzecz portów jest nieprzekroczenie następujących progów wysokości kosztów kwalifikowanych:

1) 130 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 40 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych albo

2) 150 mln euro na projekt - w przypadku portów morskich oraz 50 mln euro na projekt - w przypadku portów śródlądowych, jeżeli projekt jest uwzględniony w planie prac dotyczącym korytarza sieci bazowej, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.)

- przy czym w przypadku pogłębiania, o którym mowa w art. 2 pkt 160 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zwanego dalej "pogłębianiem", za projekt uznaje się wszystkie prace pogłębiarskie przeprowadzone w ciągu roku kalendarzowego.",

c) w ust. 2 wyrazy "o których mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 i 1a";
5) w § 5:
a) w ust. 1 wyrazy "określonych w ust. 2-5" zastępuje się wyrazami "określonych w ust. 2-7",
b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych może być obliczana w odniesieniu do:

1) kosztów związanych z inwestycjami w infrastrukturę portu lotniczego, o której mowa w art. 2 pkt 144 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, w tym kosztów planowania - w przypadku pomocy inwestycyjnej;

2) kosztów bieżącej działalności portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 200 000 osób - w przypadku pomocy operacyjnej.

7. Pomoc na rzecz portów jest obliczana w odniesieniu do kosztów, w tym kosztów planowania:

1) inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury:

a) portowej, o której mowa w art. 2 pkt 157 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014,

b) zapewniającej dostęp, o której mowa w art. 2 pkt 159 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

2) pogłębiania.";

6) w § 6:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku przejęcia aktywów należących do zakładu, o którym mowa w art. 2 pkt 49 lit. b lub pkt 51 lit. b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, uwzględnia się wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą, jeżeli transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. W przypadku gdy pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowanych związanych z przejęciem zakładu.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.";

7) po § 10 dodaje się § 10a i § 10b w brzmieniu:

"§ 10a. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 6:

1) pkt 1, zalicza się koszty, w tym planowania, związane z inwestycjami w infrastrukturę i wyposażenie służące do świadczenia usług portu lotniczego przez ten port na rzecz przedsiębiorstw lotniczych, o których mowa w art. 2 pkt 145 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, i innych usługodawców, wliczając w to drogi startowe, terminale, płyty postojowe, drogi kołowania, scentralizowaną infrastrukturę obsługi naziemnej i wszystkie pozostałe obiekty i urządzenia, które bezpośrednio służą do świadczenia usług portu lotniczego, o których mowa w art. 2 pkt 147 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, z wyłączeniem infrastruktury i wyposażenia, które w pierwszej kolejności są konieczne do prowadzenia działalności pozalotniczej, o której mowa w art. 2 pkt 152 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

2) pkt 2, zalicza się koszty bazowe portu lotniczego w odniesieniu do świadczenia usług portu lotniczego, w tym koszty związane z personelem, zakontraktowanymi usługami, łącznością, odpadami, energią, konserwacją, wynajmem i administracją, lecz z wyłączeniem kosztów kapitału, wsparcia marketingowego lub wszelkich innych zachęt przyznanych przedsiębiorstwom lotniczym przez port lotniczy oraz kosztów objętych zakresem zadań publicznych.

§ 10b. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 7:

1) pkt 1 lit. a, zalicza się koszty planowania i inwestycji związane z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury oraz urządzeń służących do świadczenia usług portowych związanych z transportem, w tym miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, a także infrastruktury paliw alternatywnych oraz infrastruktury do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku;

2) pkt 1 lit. b, zalicza się koszty planowania i inwestycji związane z budową, wymianą lub modernizacją wszelkiego rodzaju infrastruktury niezbędnej do zapewnienia użytkownikom dostępu i wejścia do portu od strony lądu lub morza i rzeki, lub znajdującej się w porcie, w tym drogi, tory kolejowe, kanały i śluzy;

3) pkt 2, zalicza się koszty planowania i inwestycji związane z usuwaniem osadów z dna wodnej drogi dostępowej do portu lub w porcie.";

8) w § 11:
a) w ust. 1 wyrazy "o których mowa w ust. 2-7" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 2-11",
b) w ust. 4:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 2 lit. f rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 - maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać ani różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zdyskontowanymi przychodami projektu, ani 70% kosztów kwalifikowanych; przychody odlicza się od kosztów kwalifikowanych, określonych w art. 53 ust. 9 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, na zasadzie ex ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 5, jeżeli pomoc nie przekracza 2 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.",

d) dodaje się ust. 8-11 w brzmieniu:

"8. W przypadku pomocy na rzecz regionalnych portów lotniczych:

1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie może przekraczać:

a) 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym od 1 do 3 milionów osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc,

b) 75% kosztów kwalifikowanych w przypadku portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 1 miliona osób w ciągu dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym faktycznie przyznano pomoc;

2) kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;

3) w przypadku portów lotniczych o przepływie pasażerów nieprzekraczającym 200 000 pasażerów rocznie wymagane jest spełnienie jednego z warunków określonych w pkt 1 i 2;

4) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy nie może przekraczać poziomu, który jest konieczny, aby pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie; pomoc przyznaje się w formie określonych z góry rat okresowych, których nie można zwiększać w okresie, na jaki przyznaje się pomoc, albo w formie kwot ustalonych ex post na podstawie odnotowanych strat operacyjnych.

9. W przypadku pomocy na rzecz portów morskich:

1) poziom intensywności pomocy na każdą inwestycję, o której mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. a, nie może przekraczać:

a) 100% kosztów kwalifikowanych, jeśli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą nie więcej niż 20 mln euro,

b) 90% kosztów kwalifikowanych, jeśli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 20 mln euro i nie więcej niż 50 mln euro,

c) 70% kosztów kwalifikowanych, jeśli łączne koszty kwalifikowane projektu wynoszą powyżej 50 mln euro i nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

2) poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych określonych w § 5 ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 wynoszących nie więcej niż kwota określona w art. 4 ust. 1 lit. ee rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

3) kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania;

4) w przypadku pomocy nieprzekraczającej 5 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie do metody określonej w pkt 1-3, na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

10. W przypadku pomocy na rzecz portów śródlądowych:

1) kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji lub pogłębiania;

2) maksymalny poziom intensywności pomocy nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych wynoszących nie więcej niż kwota wskazana w art. 4 ust. 1 lit. ff rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

3) w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie do metody określonej w pkt 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

11. Zysk operacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, ust. 8 pkt 2, ust. 9 pkt 3 i ust. 10 pkt 1, odlicza się od kosztów kwalifikowanych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.";

9) w § 12:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) potwierdzenie przez beneficjenta, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązanie się przez beneficjenta, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres 2 lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc.",

b) dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

"9. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych jest:

1) dokonanie zgłoszenia;

2) zagwarantowanie, że:

a) port lotniczy jest otwarty dla wszystkich potencjalnych użytkowników, a w przypadku fizycznego ograniczenia przepustowości przydział odbywa się na podstawie istotnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów,

b) dana inwestycja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do obsługi natężenia ruchu przewidywanego w średnim okresie na podstawie rozsądnych prognoz dotyczących ruchu.

10. Warunkiem udzielenia pomocy operacyjnej na rzecz regionalnych portów lotniczych jest:

1) dokonanie zgłoszenia zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5;

2) spełnienie warunków określonych w ust. 9 pkt 2 lit. a, § 12a ust. 1 pkt 1 lit. a i d.

11. Warunkiem udzielenia pomocy inwestycyjnej na rzecz portów jest:

1) dokonanie zgłoszenia;

2) zagwarantowanie, że:

a) wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, udzielane są na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo,

b) infrastruktura portowa, na którą udzielono pomocy, jest udostępniana zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych.";

10) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Przy udzielaniu pomocy na rzecz regionalnych portów lotniczych powinny być dodatkowo spełnione następujące warunki:

1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej:

a) pomoc nie jest udzielana na przeniesienie istniejących portów lotniczych ani na stworzenie nowego pasażerskiego portu lotniczego, w tym przekształcenie istniejącego lądowiska w pasażerski port lotniczy,

b) pomoc nie jest udzielana portowi lotniczemu usytuowanemu w odległości nieprzekraczającej 100 km lub 60-minutowej podróży samochodem, autobusem, pociągiem lub pociągiem dużych prędkości, o którym mowa w art. 2 pkt 150 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, od istniejącego portu lotniczego obsługującego regularne przewozy lotnicze w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3),

c) pomoc nie może prowadzić do spodziewanego zwiększenia średniego rocznego przepływu powyżej 3 milionów pasażerów w porcie lotniczym w okresie 2 lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy,

d) pomoc nie jest udzielana portom lotniczym o średnim rocznym przepływie towarów przekraczającym 200 000 ton w ciągu 2 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc, i nie może prowadzić do spodziewanego zwiększenia średniego rocznego przepływu towarów powyżej 200 000 ton w porcie lotniczym w okresie 2 lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy;

2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej:

a) warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a i d,

b) pomoc nie jest udzielana portom lotniczym o średnim rocznym przepływie pasażerów przekraczającym 200 000 osób w ciągu 2 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc,

c) pomoc nie jest wypłacana w odniesieniu do żadnego roku kalendarzowego, w którym roczny przepływ pasażerów w porcie lotniczym przekroczył 200 000 osób,

d) przyznanie pomocy nie jest uzależnione od dokonania ustaleń z określonymi przedsiębiorstwami lotniczymi, dotyczących opłat lotniskowych, opłat marketingowych lub innych aspektów finansowych działalności tych przedsiębiorstw lotniczych w danym porcie lotniczym.

2. Warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w § 12 ust. 9 pkt 2 lit. b nie mają zastosowania do portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów wynoszącym do 200 000 osób w okresie 2 lat obrotowych poprzedzających rok, w którym rzeczywiście przyznaje się pomoc, jeżeli nie oczekuje się, iż pomoc inwestycyjna doprowadzi do zwiększenia średniego rocznego przepływu pasażerów w tym porcie lotniczym powyżej 200 000 osób w okresie 2 lat obrotowych następujących po przyznaniu pomocy; pomoc inwestycyjna przyznana takim portom lotniczym musi być zgodna z § 11 ust. 8 pkt 1 albo 2.".

§  2.  Do pomocy udzielanej na podstawie zgłoszeń dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.