Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa 2

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 57, poz. 389) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) certyfikat bezpieczeństwa zgodnie ze wzorem określonym odpowiednio w załączniku I albo II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.06.2007, str. 9, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 653/2007" - na wniosek przewoźnika kolejowego, po dokonaniu akceptacji:

a) systemu zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 17a ustawy,

b) uregulowań, o których mowa w art. 18b ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) świadectwo bezpieczeństwa - na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej zwolnionego z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa, przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą i wykonującego przewozy w metrze, na podstawie dołączonych do wniosku odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 1-3a ustawy.",

b) uchyla się ust. 2,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Prezes UTK dokonuje oceny wniosków o wydanie:

1) certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi odpowiednio w załącznikach I-III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 326 z 10.12.2010, str. 11);

2) autoryzacji bezpieczeństwa zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi odpowiednio w załącznikach I i II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2010, str. 13).";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Przewoźnik kolejowy składa wniosek o wydanie, przedłużenie lub zmianę certyfikatu bezpieczeństwa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 653/2007.";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Warunkiem objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych eksploatowanych przez przewoźnika kolejowego jest:

1) ujęcie w systemie zarządzania bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego realizowanych procesów związanych z eksploatacją bocznic kolejowych;

2) przyjęcie uregulowań w celu spełnienia wymagań niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji bocznic kolejowych.

2. Jeżeli przewoźnik kolejowy spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK potwierdza ich spełnienie w certyfikacie bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem.

3. Potwierdzenia dokonuje się poprzez wypełnienie rubryki "Informacje dodatkowe" we wzorze, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 653/2007.";

4) w § 9 w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"świadectwo bezpieczeństwa w przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3:".

§  2. Postępowania w sprawie wydania, przedłużenia, zmiany i cofnięcia autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).