Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.853

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 270, 2095 i 2122, z 2017 r. poz. 1739 oraz z 2018 r. poz. 454) w § 4 w pkt 6 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) Prokuraturę Rejonową w Sopocie dla miasta Sopot,".

§  2.  Siedzibę Prokuratury Rejonowej w Sopocie ustala się w Sopocie.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.