Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.556

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1407 i 1744, z 2015 r. poz. 1609 i 2339, z 2016 r. poz. 2165 oraz z 2017 r. poz. 1272) w § 3 w pkt 12 lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) Sąd Rejonowy we Włoszczowie - dla gmin: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.