Zmiana rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1937

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 30) po § 7 dodaje się § 7a-7c w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w laboratorium kryminalistycznym Policji lub laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej, wykonującemu pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy, zwany dalej "urlopem dodatkowym", w wymiarze:

1) 5 dni, jeżeli praca jest wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym:

a) zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach:

– pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub celowo przyciemnionych, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej pracy jest stosowane wyłącznie sztuczne oświetlenie,

– zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu,

b) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym wymagającym wydatku energetycznego o wartości co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet,

c) w warunkach koncentracji i ciągłego napięcia przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych;

2) 9 dni, jeżeli podczas wykonywania pracy stwierdzono przekroczenie, określonych w odrębnych przepisach, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia:

a) w warunkach narażenia na promieniowanie optyczne,

b) w warunkach narażenia na działanie pyłów,

c) w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych,

d) w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka,

e) w warunkach narażenia na hałas lub hałas ultradźwiękowy,

f) w mikroklimacie zimnym albo gorącym,

g) w warunkach narażenia na działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz;

3) 13 dni, jeżeli praca jest wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym:

a) przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,

b) przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz prac doświadczalnych z materiałami wybuchowymi,

c) podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie,

d) pod ziemią;

4) 13 dni, jeżeli w okresie roku kalendarzowego wykonywania pracy wystąpiła co najmniej czterokrotna ekspozycja na czynnik po minimum 8 godzin każda albo praca była wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym w warunkach narażenia na działanie:

a) substancji chemicznych co najmniej toksycznych lub działających szkodliwie na rozrodczość,

b) substancji chemicznych lub ich mieszanin, procesów technologicznych lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają odrębne przepisy.

2. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej, wykonującemu pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przysługuje corocznie urlop dodatkowy, w wymiarze:

1) 5 dni, jeżeli praca jest wykonywana przez co najmniej 80 godzin w miesiącu przez co najmniej 9 miesięcy w roku kalendarzowym, zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach:

a) pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub celowo przyciemnionych, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej pracy jest stosowane wyłącznie sztuczne oświetlenie,

b) zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu;

2) 9 dni, jeżeli podczas wykonywania pracy stwierdzono przekroczenie, określonych w odrębnych przepisach, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych.

§ 7b. 1. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w laboratorium kryminalistycznym Policji, laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej lub laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po upływie roku pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

2. Urlop dodatkowy przyznaje się za poprzedni rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 kwietnia.

3. Prawo do kolejnego urlopu dodatkowego nabywa się w następnym roku kalendarzowym.

4. Jeżeli przerwa w ekspozycji na warunki, o których mowa w § 7a, w szczególności z powodu choroby lub urlopu, trwała nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w roku, za który przysługuje urlop dodatkowy, prawa do tego urlopu dodatkowego nie nabywa się.

5. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nie wykorzystał urlopu dodatkowego w roku kalendarzowym, w którym urlop został mu przyznany, urlopu dodatkowego udziela się najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

6. Urlop dodatkowy może być podzielony na dwie części z wyjątkiem urlopu dodatkowego, którego wymiar wynosi 5 dni.

7. Urlopu dodatkowego dla członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy udziela się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar tego urlopu określony w § 7a. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§ 7c. 1. Warunki pracy szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, które uprawniają do uzyskania urlopu dodatkowego, ocenia komisja powołana przez kierownika urzędu, w skład której wchodzą co najmniej lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę medyczną, przedstawiciel związku zawodowego pracowników oraz przedstawiciel służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, komisja stwierdza szczególną uciążliwość lub szkodliwość warunków pracy dla zdrowia albo brak warunków pracy szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

3. W przypadku stwierdzenia przez komisję warunków pracy szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kierownik urzędu przyznaje członkowi korpusu służby cywilnej urlop dodatkowy.

4. Członkowi korpusu służby cywilnej wykonującemu pracę:

1) na stanowisku, na którym występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia uprawniające do urlopu dodatkowego w różnym wymiarze,

2) w różnych warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia uprawniających do urlopu dodatkowego w różnym wymiarze

- przysługuje jeden urlop w wymiarze korzystniejszym.".

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy nabywa członek korpusu służby cywilnej, o którym mowa w § 7a rozporządzenia zmienianego w § 1, zatrudniony w laboratorium kryminalistycznym Policji, laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej lub laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.