Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1833

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 919 i 1989) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) ABS Polska Sp. z o.o. - w zakresie oceny świń linii hodowlanych PIC408, PIC410, PIC359, GP1125(PIC337), GP1050, GGP1010 i GGP1020;",

b) dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

"32) PIG TRIK Sp. z o.o. - w zakresie oceny świń linii hodowlanych DUROMAX, PIXEL, TYTAN, MISTER, LOLA F1 i EFka.";

2) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ABS Polska Sp. z o.o. - w zakresie oceny świń linii hodowlanych PIC408, PIC410, PIC359, GP1125(PIC337), GP1050, GGP1010 i GGP1020.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).