Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.783

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 560) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O UNIEWAŻNIENIU LUB COFNIĘCIU WIZY KRAJOWEJ

DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU LUB COFNIĘCIU WIZY KRAJOWEJ

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).