Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.249

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 510, z 2005 r. poz. 1815, z 2006 r. poz. 733 oraz z 2014 r. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym im Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale, ośrodku lub ośrodku szkolenia,";

2) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - do 7 dni kalendarzowych,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).