Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1868

| Akt oczekujący
Wersja od: 2 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 115 § 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2131) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Lekarz podmiotu leczniczego może zlecić przeprowadzenie badań innych niż wymienione w ust. 2, w tym badania ginekologicznego, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia osoby pozbawionej wolności.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.