§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2421

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1084) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie niniejszego rozporządzenia nie przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1) 290 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014;

2) 345 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013;

3) 2,3 mln euro brutto - w pozostałych przypadkach.";

2)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2022 r.".