Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1797

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. poz. 194) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Okresy służby traktowane jako równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim, w tym okresy służby w szczególnych warunkach uwzględniane przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego w ramach zaopatrzenia emerytalnego, dokumentuje się na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez komórki lub jednostki organizacyjne:

1) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

2) Policji,

3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

4) Agencji Wywiadu,

5) Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

6) Służby Wywiadu Wojskowego,

7) Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

8) Straży Granicznej,

9) Biura Ochrony Rządu,

10) Służby Ochrony Państwa,

11) Państwowej Straży Pożarnej,

12) Służby Celnej,

13) Służby Celno-Skarbowej,

14) Krajowej Administracji Skarbowej,

15) Służby Więziennej,

16) Straży Marszałkowskiej

- właściwe w sprawach kadrowych.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 w zakresie § 16 ust. 5 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r.