Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38 i 715) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1148) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Organem właściwym do ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego, wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia, zwanych dalej "świadczeniami", oraz ich wypłaty jest Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "organem emerytalnym".";

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY POLICYJNEGO

Wzór graficzny

wzór

Opis:

Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC, o krawędziach zaokrąglonych, w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm.

Awers legitymacji:

1) tło w kolorze czerwonym cieniowanym;

2) w lewym górnym rogu logo Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz napis "ZER";

3) w prawym górnym rogu hologram;

4) poniżej napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką:

a) od lewej strony:

- w dwóch wierszach "LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY",

- poniżej "Legitymacja wydana przez",

- poniżej w dwóch wierszach "Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji",

b) poniżej po prawej stronie "seria:" i "nr legitymacji:" oraz miejsca na dokonanie wpisu serii i numeru legitymacji.

Rewers legitymacji:

1) tło w kolorze czerwonym cieniowanym;

2) w prawym górnym rogu znak wodny logo Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) od lewej strony napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką:

a) w górnej części "IMIĘ" oraz miejsce na dokonanie wpisu imienia,

b) poniżej "NAZWISKO" oraz miejsce na dokonanie wpisu nazwiska,

c) poniżej w trzech wierszach: "Nr PESEL:", "Nr świadczenia:", "Legitymacja ważna:" oraz miejsca na dokonanie wpisów poszczególnych danych,

d) poniżej "wraz z dokumentem tożsamości",

e) poniżej "Dodatkowe informacje:" oraz poniżej miejsce na dokonanie wpisu o niezdolności do samodzielnej egzystencji i innych dodatkowych informacji,

f) poniżej "Warszawa, dnia:" oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).