Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (Dz. U. poz. 349) użyte w § 3, w § 7 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 4 oraz w § 11, w różnym przypadku, wyrazy "ministra właściwego do spraw instytucji finansowych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.