Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1752

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1  ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 1537 oraz z 2011 r. poz. 1778) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w pkt 3 i 8, w § 6 w ust. 1 w pkt 3, w ust. 3 w pkt 1, w ust. 4 i 5, w § 7 w ust. 1 i 2 oraz w § 8 w ust. 1 w pkt 3 w różnym przypadku wyrazy "Szef Biura Ochrony Rządu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Komendant Służby Ochrony Państwa";
2) użyte w § 9 w ust. 3 i 4 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";
3) użyte w § 2 w pkt 1, w § 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 w pkt 1 i w ust. 5, w § 7 w ust. 1 i 2 oraz w § 8 w ust. 1 w pkt 3 i 8 w różnym przypadku wyrazy "koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).