Zmiana rozporządzenia w sprawie szkół podoficerskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1654

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lipca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 1615) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. poz. 1094) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Szkołę Podoficerską Wojsk Specjalnych w Krakowie.",

b)
w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych - wymieniona w ust. 1 pkt 7.";

2)
w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych kształcenie kandydatów na podoficerów, o których mowa w § 4 pkt 1, może być realizowane również w jednostkach wojskowych bezpośrednio podległych Dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych na podstawie programów kształcenia obowiązujących w szkołach podoficerskich. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje odpowiednio Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.";

3)
w § 8 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia są odpowiedzialni odpowiednio Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

3. Za realizację szkolenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów są odpowiedzialni komendanci centrów szkolenia i dowódcy jednostek wojskowych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.