Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1833

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2132) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się Szkołę Podoficerską SONDA w Zegrzu i Toruniu.",

b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - wymieniona w ust. 1b.";

2) w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) kształcenie kandydatów na podoficerów terytorialnej służby wojskowej.";

3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przy opracowywaniu programów kształcenia komendanci szkół podoficerskich uwzględniają wytyczne do organizacji kształcenia wydane przez:

1) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w odniesieniu do szkół, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1b;

3) osoby, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.";

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia są odpowiedzialni odpowiednio: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, szefowie oraz komendanci, którym podlegają centra szkolenia.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r.