Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1675

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. poz. 242 oraz z 2011 r. poz. 746) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Skierowanie skazanego do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej obowiązuje w okresie przebywania skazanego w zakładzie karnym, w którym nastąpiło skierowanie.";

2) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych przy pracach na cele społeczne zawartą przez dyrektora zakładu karnego z podmiotem wyznaczonym przez właściwy organ gminy na postawie art. 123a § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.";

3) w § 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Skazanemu po roku nieprzerwanej pracy przysługuje zwolnienie od pracy adekwatne do formy zatrudnienia w dniu, w którym nabył uprawnienia do zwolnienia od pracy.";

4) uchyla się § 29;
5) w § 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dokumenty wymienione w lit. B, C, D i H załącznika nr 2 do rozporządzenia mogą być prowadzone w formie elektronicznej.";

6) w § 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Administracja zakładu karnego wydaje skazanemu, który był zatrudniony odpłatnie w czasie pobytu w zakładzie karnym, zaświadczenie o zatrudnieniu.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zaświadczenie dotyczące wyłącznie okresów zatrudnienia nieodpłatnego wydaje się na wniosek skazanego.";

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia lit. A otrzymuje brzmienie:

"A. Akta zatrudnieniowe - symbol R-l format 450 mm x 320 mm".