Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. - Dz.U.2020.2053 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2053

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 2

Na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503) wprowadza się następujące zmiany:
1)
do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1a w brzmieniu:

"1a) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. U rz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210, Dz. U rz. UE L 851 z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 3 i Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125).";

2)
w § 6 dodaje się ust. 12-16 w brzmieniu:

"12. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej tworzy grupę taryfową dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086), z uwzględnieniem kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1-4.

13. Odbiorca, który wybrał do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej grupę taryfową, o której mowa w ust. 12, jest rozliczany na podstawie tej taryfy przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej, zawartej pomiędzy tym odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

14. Dla odbiorców, o których mowa w ust. 12, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, w rozliczeniach za usługi dystrybucji energii elektrycznej stosuje stawki opłat obowiązujące w grupie taryfowej z rozliczeniem jednostrefowym dla danego poziomu napięcia oraz danej mocy umownej, przy czym:

1) w przypadku gdy stopień wykorzystania mocy umownej Sm jest niższy lub równy 0,100, z uwzględnieniem współczynnika korygującego w wysokości:

a) 25% dla kalkulacji opłat wynikających ze składnika stałego stawki sieciowej oraz

b) 200% dla kalkulacji opłaty z tytułu składnika zmiennego stawki sieciowej;

2) w przypadku gdy stopień wykorzystania mocy umownej Sm jest wyższy niż 0,100, z uwzględnieniem pełnej wartości składnika stałego stawki sieciowej oraz współczynnika korygującego w wysokości 150% dla kalkulacji opłaty z tytułu składnika zmiennego stawki sieciowej.

15. Stopień wykorzystania mocy umownej Sm, o którym mowa w ust. 14, wyznacza się według wzoru:

Sm = Eo/(P*lo*24)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Eo - łączną ilość energii elektrycznej pobranej w miejscu dostarczania energii elektrycznej przez odbiorcę na potrzeby, o których mowa w ust. 12, w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego dokonanego odczytu [w MWh lub kWh],

P - moc umowną dla danego odbiorcy wyznaczoną jako średnia moc umowna w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego dokonanego odczytu [w MW lub kW],

1o - liczbę dni w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego dokonanego odczytu.

16. Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy z grupy taryfowej, o której mowa w ust. 12, lub w przypadku odbiorcy z grupy taryfowej, o której mowa w ust. 12, który zużywał energię elektryczną w okresie krótszym niż jeden rok, do czasu zakończenia tego okresu stosuje się rozliczenia zgodnie z ust. 14 pkt 1.";

3)
w § 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Ustalając przychód, o którym mowa w ust. 1, dla operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego, uwzględnia się saldo konta regulacyjnego, o którym mowa w § 22a.";

4)
po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. 1. Saldo konta regulacyjnego oblicza się według wzoru:

KRn = (Odp n-2 - Odr n-2)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KRn - saldo konta regulacyjnego dla taryfy na rok okresu regulacji "n" [w zł],

Odp n-2 - sumę przyjętego w taryfie na rok okresu regulacji "n-2" planowanego przychodu, będącego podstawą kalkulacji stawek opłat na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz planowanych na ten okres przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie dla wszystkich odbiorców [w zł],

Odr n-2 - sumę rzeczywiście uzyskanego w roku okresu regulacji "n-2" przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łącznie od wszystkich odbiorców [w zł],

2. W przypadku gdy uwzględnienie salda konta regulacyjnego miałoby spowodować zmianę z tego tytułu jednostkowego planowanego przychodu, wyrażonego w zł/MWh, określonego na rok okresu regulacji "n" w sposób wskazany w § 22, z uwzględnieniem planowanego na ten okres wolumenu dostaw energii elektrycznej, o więcej niż 2% w roku okresu regulacji "n", to wówczas uwzględnia się część salda tego konta w wysokości odpowiadającej 2% przychodu określonego na rok okresu regulacji "n", wyrażonego w zł.

3. Pozostałą część salda konta regulacyjnego nieuwzględnionego w przychodzie określonym na rok okresu regulacji "n" w sposób wskazany w § 22 uwzględnia się w taryfie na kolejny rok okresu regulacji "n+1". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

5)
w § 32 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przedsiębiorstwo energetyczne zapewnia odbiorcy końcowemu możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych.";

6)
w § 45 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

3. Opłacie podlega w okresie rozliczeniowym:

1) ponadumowny pobór energii biernej określony jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ0-gdy tgφ > tgφ0,

2) ponadumowne wprowadzanie energii biernej określone jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ=0

- zmierzona w strefach, w których jest prowadzona kontrola poboru i wprowadzania tej energii, lub całodobowo w zależności od rodzaju zainstalowanego układu pomiarowego.".

1. 
Ustalając przychód, o którym mowa w § 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, będący podstawą kalkulacji stawek opłat dystrybucyjnych lub przesyłowych dla energii elektrycznej, na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części rok 2021, ustala się zaliczkę na saldo konta regulacyjnego na 2022 r. wynikającą z wykonania przychodu w 2020 r. (okres "x").
2. 
Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, oblicza się według wzoru:

KRz2022 = (Odp xm2020 - Odr xm2020)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KRz2022 - zaliczkę na poczet salda konta regulacyjnego na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. do uwzględnienia w przychodzie będącym podstawą kalkulacji stawek opłat, na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., wynikająca z wykonania przychodu w 2020 r. [w zł] (okres "x"),

Odp xm2020 - sumę planowanego w kalkulacji taryfy na rok okresu regulacji obejmujący 2020 r. przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie dla wszystkich odbiorców [w zł], w wysokości przypisanej dla okresu "x", za który w całości lub w części 2020 r. został ustalony wykonany przychód z tego tytułu; planowany przychód na okres "x" ustala się jako iloczyn planowanego przychodu będącego podstawą kalkulacji stawek opłat dystrybucyjnych lub przesyłowych dla energii elektrycznej na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2020 r. i proporcji wykonania sumy planowanych przychodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, w okresie "x" jako średniej w analogicznych okresach lat 2017-2019 do średniej wartości rocznych w latach 2017-2019 [w zł],

Odr xm2020 - sumę rzeczywiście uzyskanego w okresie "x" w roku okresu regulacji obejmującego 2020 r. przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie od wszystkich odbiorców [w zł].

3. 
Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, obniża się o koszty wynikające z niewykonania przez operatorów systemów dystrybucyjnych lub operatora systemu przesyłowego planowanych na rok okresu regulacji obejmującego 2020 r. nakładów inwestycyjnych kalkulowanych analogicznie jak przychód regulowany w okresie "x", jako średniej w analogicznych okresach lat 2017-2019 do średniej wartości rocznych w latach 2017-2019.
4. 
W przypadku gdy uwzględnienie zaliczki, o której mowa w ust. 1, miałoby spowodować zmianę z tego tytułu jednostkowego planowanego przychodu, wyrażonego w zł/MWh, określonego w sposób wskazany w § 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., z uwzględnieniem planowanego na ten okres wolumenu dostaw energii elektrycznej, o więcej niż 4%, to wówczas uwzględnia się część salda tego konta w wysokości odpowiadającej 4% przychodu określonego na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., wyrażonego w zł.
W kalkulacji taryfy danego operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. saldo konta regulacyjnego, dotyczące wykonania przychodu w 2020 r., oblicza się według wzoru:

KR2022 = (Odp 2020 - Odr 2020) - KRz2022re

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KR2022 - saldo konta regulacyjnego dla taryfy na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. [w zł],

KRz2022re - zaliczkę na poczet salda konta regulacyjnego na rok okresu regulacji obejmujący 2022 r. uwzględnioną w przychodzie będącym podstawą kalkulacji stawek opłat na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2021 r., obliczona w sposób określony w § 2 ust. 2 [w zł],

Odp 2020 - sumę przyjętego planowanego przychodu będącego podstawą kalkulacji stawek opłat na 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2020 r., z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie dla wszystkich odbiorców [w zł].

Odr 2020 - sumę rzeczywiście uzyskanego w 12 kolejnych miesiącach kalendarzowych obejmujących w całości lub w części 2020 r. przychodu z tytułu poboru składnika zmiennego stawki sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abonamentowych oraz przychodów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia zmienianego w § 1, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu z opłaty jakościowej, łącznie od wszystkich odbiorców [w zł].

Przepisów § 22 ust. 4 i § 22a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do przychodu rzeczywiście uzyskanego przed 1 stycznia 2020 r.
1. 
Taryfy zatwierdzone przed dniem 1 grudnia 2020 r. obowiązują do dnia określonego w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy obejmują one w całości lub części 2021 r., operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego występuje do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę tej taryfy w celu uwzględnienia w niej w zakresie, w jakim obejmuje ona w całości lub części 2021 r., zaliczki na saldo konta regulacyjnego na 2022 r., ustalonej w sposób wskazany w § 2.
2. 
Do spraw dotyczących zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstw energetycznych lub zatwierdzenia zmiany obowiązujących taryf przedsiębiorstw energetycznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem § 6.
Rozliczenia według grupy taryfowej utworzonej zgodnie z § 6 ust. 12 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2-5, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210, Dz. Urz. UE L 851 z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 3 i Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125).