Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1771

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 388 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:
1) podstawa prawna wydania rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 388 i 730) zarządza się, co następuje:";

2) użyte w § 1 w pkt 1 wyrazy:
a) "Służby Celnej" zastępuje się wyrazami "Służby Celno-Skarbowej",
b) "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";
3) w § 1 w pkt 1 po wyrazach "Straży Granicznej, " dodaje się wyrazy "Straży Marszałkowskiej,".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.