Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.261

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 11 lutego 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221, poz. 1317) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Kwota środków Funduszu (limit) na realizację przez samorządy powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana przez dysponenta Funduszu miesięcznie w wysokości 1/12 limitu rocznego.

2b. Dysponent Funduszu, na podstawie pisemnego wniosku starosty (prezydenta miasta), może w danym miesiącu przekazać środki Funduszu w kwocie wyższej niż określona w ust. 2a.

2c. Przepis ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dysponent Funduszu zawiadamia na piśmie marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów o wysokości ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie realizowanych przez nich zadań.",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5e w brzmieniu:

"5a. Kwota środków Funduszu (limit) z przeznaczeniem na finansowanie w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest dzielona pomiędzy samorządy powiatów w terminie miesiąca od dnia uzyskania od dysponenta Funduszu zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

5b. Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału, o którym mowa w ust. 5a, zawiadamia na piśmie dysponenta Funduszu o wysokości kwot środków Funduszu ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, realizowanych przez samorządy powiatów. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.

5c. Na złożony w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego wniosek starosty (prezydenta miasta), zaopiniowany przez marszałka województwa, dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o część kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie innych zadań fakultatywnych, jeżeli jej wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

5d. W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku budżetowego nowego powiatowego urzędu pracy lub w przypadku zmiany po tym dniu obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast) sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy przedstawiają marszałkowi województwa, na jego wniosek, informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym podziale środków Funduszu na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów.

5e. W przypadku niedokonania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień, o których mowa w ust. 5d, decyzję o kwotach środków Funduszu przysługujących na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów podejmuje dysponent Funduszu na wniosek marszałka województwa.",

e)
uchyla się ust. 6,
f)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, podmioty wymienione w ust. 5 opracowują plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej i przekazują dysponentowi Funduszu w terminie wskazanym w tym zawiadomieniu.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Dysponent Funduszu może upoważnić marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzeniu nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do uzasadnionych potrzeb, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), o których mowa w § 4 ust. 5.

2. W przypadku dokonania przeniesień, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa, starosta (prezydent miasta), komendant Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewoda przekazują dysponentowi Funduszu zaktualizowany plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, w okresach kwartalnych, w terminach:

1) do 10. dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału - w przypadku zmian dokonanych w I, II i III kwartale;

2) do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego - w przypadku zmian dokonanych w IV kwartale.

3. W przypadku dokonania przez dysponenta Funduszu zmian kwot środków Funduszu (limitów) przyznanych na finansowanie realizowanych zadań, polegających na zwiększeniu bądź zmniejszeniu kwot środków Funduszu (limitów), marszałek województwa, starosta (prezydent miasta), komendant Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewoda przekazują dysponentowi Funduszu zaktualizowany plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej w terminach, o których mowa w ust. 2.";

3)
w § 8:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Starosta (prezydent miasta), który otrzymał środki rezerwy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, sporządza informację dotyczącą wydatkowania przyznanych środków oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania i przekazuje tę informację marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 maja kolejnego roku budżetowego.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu, nie później niż do końca I półrocza kolejnego roku budżetowego, informacje starostów (prezydentów miast) dotyczące wydatkowania środków, o których mowa w ust. 3, oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania.";

4)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Starosta (prezydent miasta), po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy, może zlecić bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłaconych kwot.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).