§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1695

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2023 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c, d oraz f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.