Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1657

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2181, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w części 5 "Znaki informacyjne":
w pkt 5.2.18. "Parking" akapit trzeci pod rysunkiem 5.2.18.12. Znak D-18a otrzymuje brzmienie:

"Pod znakiem D-18a mogą być umieszczone tabliczki określające użytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których parking jest przeznaczony, np. tylko dla zaopatrzenia, tylko dla karetek pogotowia, tylko dla pojazdów elektrycznych (EE) itp., ewentualnie z podaniem, w jakim okresie wynikające stąd ograniczenia dotyczą uczestników ruchu.",

dodaje się pkt 5.2.59 i 5.2.60 w brzmieniu:

"5.2.59. Strefa czystego transportu

wzór

Rys. 5.2.59.1. Znak D-54

Znak D-54 "Strefa czystego transportu" stosuje się w celu wskazania granicy strefy czystego transportu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy czystego transportu.

5.2.60. Koniec strefy czystego transportu

wzór

Rys. 5.2.60.1 Znak D-55

Znak D-55 "Koniec strefy czystego transportu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy czystego transportu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy czystego transportu.",

b) w części 9 "Konstrukcje znaków drogowych pionowych" w punkcie 9.4 "Znaki informacyjne" dodaje się rys. 9.4.80. "Konstrukcja znaku D-54" i rys. 9.4.81. "Konstrukcja znaku D-55":

wzór

Rys. 9.4.80. Konstrukcja znaku D-54

wzór

Rys. 9.4.81. Konstrukcja znaku D-55

2) w załączniku nr 2:
a) w pkt 5.2.6 "Stanowisko postojowe zastrzeżone - "koperta"" akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający użytkownika (POLICJA, MPO itp.). W przypadku miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów elektrycznych (EE), pojazdów napędzanych gazem ziemnym (LNG, CNG), wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający odpowiednio rodzaj pojazdu: EE, LNG, CNG.

Wysokość napisu lub numeru, wewnątrz znaku P-20, wynosi 320 mm, a zasada jego konstruowania jest taka jak dla odmiany krótkiej napisów, podanej w punkcie 5.2.8.1.",

b) tytuł tabeli 5.2. otrzymuje brzmienie:

"Tabela 5.2. Minimalne wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).