Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.647

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2181, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części 5 "Znaki informacyjne" pkt 5.2.56 "Automatyczna kontrola prędkości", pkt 5.2.57 "Strefa ruchu" i pkt 5.2.58 "Koniec strefy ruchu" otrzymują brzmienie:

"5.2.56. Automatyczna kontrola prędkości

Znak D-51 "automatyczna kontrola prędkości" (rys. 5.2.56.1) stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.

wzór

Rys. 5.2.56.1. Znak D-51

Znak D-51 umieszcza się przed stacjonarnym urządzeniem rejestrującym w odległości:

- od 100 m do 200 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h,

- od 200 m do 500 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad,

- od 500 m do 700 m - na drogach ekspresowych i autostradach.

Znak ten stosuje się dla każdego kierunku ruchu, w którym stacjonarne urządzenie rejestrujące może dokonywać pomiarów prędkości.

W przypadku gdy stacjonarne urządzenia rejestrujące ujawniają naruszenia przepisów w zakresie prędkości ruchu na określonym odcinku drogi, przed początkiem tego odcinka umieszcza się znak D-51 z tabliczką z napisem "Kontrola średniej prędkości na odcinku ...". W treści napisu na tabliczce długość odcinka drogi poniżej 1000 m podaje się w metrach z dokładnością do 100 m, a od długości 1,0 km z dokładnością do 0,1 km.

Napisy umieszczone na tabliczkach powinny spełniać wymagania określone w pkt 1.4.1 oraz 1.4.2.

5.2.57. Strefa ruchu

wzór

Rys. 5.2.57.1. Znak D-52

Znak D-52 "strefa ruchu" (rys. 5.2.57.1) stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.

Decyzję o ustaleniu strefy ruchu podejmuje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi, o którym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych (pkt 5.2.52), to jest z grupy wielkości małych lub mini. Dopuszcza się stosowanie znaków z grupy wielkości średnich, jeżeli droga wewnętrzna znajduje się w ciągu drogi publicznej, wymienionej w pkt 1.2.1 lit. c.

Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania.

W przypadku umieszczenia znaku D-52 na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi publicznej, nie należy stosować znaku D-46, określonego w pkt 5.2.52.

5.2.58. Koniec strefy ruchu

wzór

Rys. 5.2.58.1. Znak D-53

Znak D-53 "koniec strefy ruchu" (rys. 5.2.58.1) stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak D-53 "koniec strefy ruchu" może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.",

b) w części 6 "Znaki kierunku i miejscowości":
pkt 6.3.7.3 "Znak z numerem drogi wojewódzkiej" otrzymuje brzmienie:

"6.3.7.3. Znak z numerem drogi wojewódzkiej

Znaki E-15b "numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t" (rys. 6.3.7.2), E-15e "numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t" (rys. 6.3.7.3), E-15h "numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t" (rys. 6.3.7.3a) stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę. Na drogach oznaczonych tymi znakami dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym odpowiednio 8 t (E-15b), 10 t (E-15e) i 11,5 t (E-15h).

wzór

Rys. 6.3.7.2. Znak E-15b

wzór

Rys. 6.3.7.3. Znak E-15e

wzór

Rys. 6.3.7.3a. Znak E-15h",

pkt 6.3.7.8 "Umieszczanie znaków z numerem drogi" otrzymuje brzmienie:

"6.3.7.8. Umieszczanie znaków z numerem drogi

Numery dróg umieszcza się:

a) samodzielnie, w odległości do 50 m:

- za skrzyżowaniem, bez względu na rodzaj obszaru, dla potwierdzenia kierunku, a szczególnie jeżeli szlak zmienia kierunek na skrzyżowaniu oraz w przypadkach gdy układ skrzyżowania może stwarzać wątpliwości co do przebiegu szlaku,

- przed skrzyżowaniami w obszarze zabudowanym, jeżeli zmiana przebiegu szlaku nie jest sygnalizowana tablicami przeddrogowskazowymi oraz drogowskazami tablicowymi,

b) na tablicach przeddrogowskazowych, drogowskazach tablicowych i drogowskazach w kształcie strzały do miejscowości wskazujących numer drogi oraz na tablicach szlaku drogowego - jako jeden z elementów treści tych tablic.

Wysokość znaków E-15a, E-15b, E-15c, E-15d, E-15e, E-15f, E-15g i E-15h stosowanych samodzielnie wynosi 300 mm. Wymiary znaków stosowanych samodzielnie są określone w tabeli 9.5.3. (oznaczone gwiazdką).

Jeżeli istnieje potrzeba wskazania przebiegu drogi na skrzyżowaniu, to obok numeru drogi umieszcza się strzałkę kierunkową. Przykłady odmian znaków ze strzałkami kierunkowymi przedstawiono na rys. od 6.3.7.11 do 6.3.7.13.

Rys. 6.3.7.11. Znak E-15a z numerem drogi krajowej ze strzałką kierunkową:

wzór

a) skierowaną w lewo

wzór

b) skierowaną skośnie w lewo

wzór

Rys. 6.3.7.12. Znak E-15e ze strzałką kierunkową skierowaną w prawo

wzór

Rys. 6.3.7.13. Znak E-15b z numerem drogi wojewódzkiej ze strzałką kierunkową skierowaną na wprost",

c) w części 9 "Konstrukcje znaków drogowych pionowych" w pkt 9.5 "Znaki kierunku i miejscowości":
tekst pod tabelą 9.5.3. "Wymiary znaków z numerami dróg umieszczanych na znakach kierunku w zależności od wysokości liter d nazwy miejscowości kierunkowej" otrzymuje brzmienie:

"* - Wymiary znaków E-15a, E-15b, E-15c, E-15d, E-15e, E-15f, E-15g, E-15h stosowanych samodzielnie.",

opis pod rysunkiem 9.5.46 otrzymuje brzmienie:

"Rys. 9.5.46. Konstrukcja znaków E-15a, E-15b, E-15e, E-15f, E-15g, E-15h";

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 14.6 "Stacjonarne urządzenia rejestrujące" akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

"Miejsce umieszczenia obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego dokonującego pomiaru prędkości jazdy wraz z urządzeniem rejestrującym oznacza się znakiem informacyjnym D-51, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.2.56 załącznika nr 1 do rozporządzenia.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).