Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 692 oraz z 2018 r. poz. 920 i 1905) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po wyrazach "polegającą na" dodaje się wyrazy "przygotowaniu i";
2) w § 5 w pkt 3:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "polegającą na" dodaje się wyrazy "przygotowaniu i",
b) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w formie rocznego albo 2-letniego programu doradczego,";

3) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;",

b) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane:",

w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) usługi doradcze zostały przygotowanie i zrealizowane:

– od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia określonego w umowie,

– zgodnie z metodykami doradzania, o których mowa w art. 52 ust. 5 ustawy,",

w pkt 2:
-- w lit. a wyrazy "3-letniego" zastępuje się wyrazami "2-letniego",
-- uchyla się lit. b;
4) w § 12:
a) w ust. 1:
w pkt 1 w lit. d, f oraz g po przecinku dodaje się wyrazy "jeżeli został nadany,",
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) wskazanie, że operacja lub jej etap zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową;

4) oświadczenia beneficjenta związane z otrzymaniem płatności oraz o zgodności treści formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 a, z treścią wniosku o płatność;",

b) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej etapu;",

w pkt 2 po wyrazie "operacji" dodaje się wyrazy "lub jej etapu",
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) formularz wniosku o płatność zawierający te same dane, które zostały zawarte we wniosku o płatność, zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści;".

§  2.  Do wypłaty pomocy finansowej przyznanej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 12 ust. 1 pkt 1 lit. d, f oraz g, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).