Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2653

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422 i 2433) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunek przyznania pomocy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, w zakresie maksymalnej powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami nie dotyczy realizacji operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.";

2)
w § 4:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w gospodarstwie" dodaje się wyrazy

"lub w obszarze zielona energia w gospodarstwie, ",

w pkt 3 po wyrazach "oraz nawadnianiem" dodaje się wyrazy

"w przypadku operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, oraz nawadniania w gospodarstwie",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) obejmującą inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, magazynowaniem tej energii oraz wykorzystywaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa, w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie;",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1d w brzmieniu:

"1b. W przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

1) dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;

2) będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;

3) będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w pkt 2, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

1c. Projekt instalacji urządzeń, o którym mowa w ust. 1b pkt 2, zawiera co najmniej:

1) plan zabudowy gospodarstwa sporządzony na kopii mapy zasadniczej albo mapy ewidencyjnej z usytuowaniem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz magazynów energii elektrycznej lub pomp ciepła, istniejących lub planowanych do wykonania oraz innych zainstalowanych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada takie urządzenia;

2) wskazanie zużycia energii elektrycznej wynikające z faktur wystawionych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy prowadzącego działalność rolniczą w gospodarstwie przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy - wskazanie zużycia energii elektrycznej od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie;

3) wskazanie mocy zainstalowanej elektrycznej istniejących urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w podziale na budynki mieszkalne jednorodzinne oraz pozostałe budynki w gospodarstwie, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada takie urządzenia;

4) parametry techniczne planowanych do wykonania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, w tym ich sprawność wyrażoną w procentach, a także, w przypadku instalacji pomp ciepła, parametry techniczne pomp ciepła, w tym ich rodzaj i moc oraz zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w pozostałych budynkach w gospodarstwie;

5) parametry techniczne istniejących oraz planowanych do wykonania magazynów energii elektrycznej, w tym ich moc ładowania i pojemność z uwzględnieniem wymogów określonych w § 9 ust. 1b pkt 1;

6) określenie doboru mocy planowanych do wykonania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz magazynów energii elektrycznej lub pomp ciepła na podstawie zużycia energii elektrycznej wynikającej z przedstawionych faktur za okres, o którym mowa w pkt 2, z uwzględnieniem urządzeń, o których mowa w pkt 3, oraz zainstalowania pomp ciepła, w podziale na budynki mieszkalne jednorodzinne oraz pozostałe budynki w gospodarstwie, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do chowu drobiu nieekologicznego, o którym mowa w ust. 3.

1d. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się w przypadku realizacji operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.";

3)
w § 4 w ust. 7a, w § 8 w ust. 6 w pkt 2, w § 11 w ust. 1a oraz w § 18a po wyrazach "w gospodarstwie" dodaje się wyrazy

"lub w obszarze zielona energia w gospodarstwie";

4)
w § 7:
a)
w ust. 1 po pkt 4c dodaje się pkt 4d-4f w brzmieniu:

"4d) zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii;

4e) budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii;

4f) zakupu pomp ciepła;",

b)
w ust. 3b wyrazy "pkt 4a-5" zastępuje się wyrazami "pkt 4a-4c i 5",
c)
po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

"3c. W przypadku operacji realizowanej w obszarze zielona energia w gospodarstwie pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4d-5.",

d)
w ust. 6 w pkt 1 po wyrazach "lit. a-d" dodaje się wyrazy

", lub w obszarze zielona energia w gospodarstwie";

5)
w § 8:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 liczbę "500" zastępuje się liczbą "600",
w pkt 2 liczbę "200" zastępuje się liczbą "250",
b)
w ust. 1a wyrazy "900 tys." zastępuje się wyrazami "1 mln",
c)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie oraz w obszarze zielona energia w gospodarstwie pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie:

1) 100 tys. zł - w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie;

2) 150 tys. zł - w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.";

6)
w § 9:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4d-4f, zalicza się koszty:

1) zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii elektrycznej o pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0,5;

2) zakupu pomp ciepła - jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1;

3) zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej - jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1;

4) budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń lub systemów, o których mowa w pkt 1-3;

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;

6) opłat za patenty lub licencje.",

b)
w ust. 3 wyrazy "ust. 1 pkt 1-7 i ust. 1a pkt 1-4" zastępuje się wyrazami: "ust. 1 pkt 1-7, ust. 1a pkt 1-4 i ust. 1b pkt 1-5";
7)
w § 11 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku złożenia w jednym roku więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d, lub w przypadku złożenia w jednym naborze więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie, lub w przypadku złożenia w jednym naborze więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie, Agencja rozpatruje wyłącznie ten wniosek o przyznanie pomocy na operację odpowiednio w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d, lub w obszarze nawadniania w gospodarstwie, lub w obszarze zielona energia w gospodarstwie, który pierwszy wpłynął do Agencji.";

8)
w § 12:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.";

9)
w § 13 w ust. 3:
a)
po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) informacje o gospodarstwie, w tym dane dotyczące wielkości produkcji zwierzęcej, opracowane na formularzu udostępnionym do pobrania na stronie internetowej administrowanej przez Agencję - w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie;",

b)
w pkt 5 po wyrazach "w gospodarstwie" dodaje się wyrazy

", lub w obszarze zielona energia w gospodarstwie",

c)
pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) informację o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo spółce cywilnej, której wspólnikiem jest podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie został nadany numer identyfikacyjny;",

d)
po pkt 27 dodaje się pkt 27a-27c w brzmieniu:

"27a) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy sporządzone na formularzu udostępnionym do pobrania na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, że operacja nie będzie zrealizowana na pokryciu dachu wykonanym z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie, jeżeli inwestycja objęta tą operacją dotyczy instalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego na budynkach;

27b) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, w programie którego znajdowały się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa, albo oświadczenie o zobowiązaniu się do odbycia takiego szkolenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wnioskuje o przyznanie punktów za ukończenie szkolenia w obszarze zielona energia w gospodarstwie;

27c) projekt instalacji urządzeń, o którym mowa w § 4 ust. 1b pkt 2, sporządzony przez:

a) instalatora, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383 i 2370), wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, albo

b) osobę zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, która posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370), albo

c) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o której mowa w art. 15a ust. 22 lub 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm. 2 ;";

10)
w § 16:
a)
w ust. 8 w pkt 3 i w ust. 12 liczbę "2018" zastępuje się liczbą "2021",
b)
dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

"13. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia nr 1305/2013, przyznaje się 2 punkty;

2) jeżeli operacja będzie realizowana na gruntach rolnych zabudowanych znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375), wraz z otulinami tych form ochrony przyrody, przyznaje się 2 punkty;

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) jest równa co najmniej 5 DJP, przyznaje się 4 punkty;

4) jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy na urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" lub "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznaje się 3 punkty;

5) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy odbył szkolenie, w programie którego znajdowały się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa, nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie tej pomocy złożył oświadczenie, w którym zobowiązał się do odbycia takiego szkolenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej, przyznaje się 1 punkt;

6) jeżeli sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wynosi:

a) powyżej 21%, przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 18% i nie więcej niż 21%, przyznaje się 2 punkty,

c) nie więcej niż 18%, przyznaje się 1 punkt.

14. Przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP, o których mowa w ust. 13 pkt 3, bierze się pod uwagę stan średni zwierząt w gospodarstwie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz stosuje się współczynniki przeliczania zwierząt na DJP określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 oraz z 2022 r. poz. 1071).";

11)
w § 17:
a)
w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pkt 1b, 25, 27b i 27c, złożonych wraz z tym wnioskiem, w dniu złożenia tego wniosku - w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.",

b)
w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 3 punkty - w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.";

12)
w § 19 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w gospodarstwie" dodaje się wyrazy

", lub w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie";

13)
w § 28:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o płatność składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.",

b)
ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. W przypadku złożenia wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.";

14)
w § 30 w ust. 10 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1b, 2, 4, 8-10, 13, 14, 20-23, 25, 27a i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19-21 - w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.";

15)
w § 31 w ust. 9 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1b, 2, 4, 8-10, 13, 14, 20-23, 25, 27a i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19-21 - w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie.";

16)
po § 35e dodaje się § 35f w brzmieniu:

"§ 35f. Do wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie, złożonych w naborach rozpoczynających się od dnia 1 września 2022 r., które nie spełniają wymagań określonych w § 14 ust. 1a, stosuje się § 15.".

1. 
Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu tej pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem:
1)
§ 8 ust. 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem do przyznawania pomocy w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi wskutek złożenia wniosku o przyznanie pomocy w 2022 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu tej pomocy;
2)
§ 12 ust. 1 i 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy finansowej na operację typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia zmienianego w § 1, który złożył w naborze przeprowadzonym w 2022 r. wniosek o przyznanie tej pomocy, może dokonać zmian w złożonym wniosku w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 8 ust. 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1 w zakresie kwoty wnioskowanej pomocy przez jej zwiększenie lub w zakresie planu finansowego operacji, lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, w związku ze zwiększeniem kwoty pomocy.
Do wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem przepisów § 28 ust. 1 i 1c rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
1. 
Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia beneficjent nie otrzymał płatności końcowej, umowa o przyznaniu pomocy może zostać zmieniona, na jego wniosek, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 8 ust. 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie została wypłacona w związku z realizacją operacji.
2. 
Beneficjent składa wniosek, o którym mowa w ust. 1:
1)
w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2)
najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową - w pozostałych przypadkach.
3. 
W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo złożenia go w terminie innym niż określony w ust. 2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
4. 
W przypadku gdy beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, termin rozpatrzenia wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wydłuża się o czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846 i 2206.