Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1521

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182, z 2017 r. poz. 164 oraz z 2018 r. poz. 564 i 1782) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w pkt 9 wyrazy "art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352)" zastępuje się wyrazami "art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495)";
2) w § 11:
a) w ust. 4 w pkt 3 wyrazy "w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne" zastępuje się wyrazami "w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne",
b) w ust. 5:
w pkt 8:
-- w lit. a w tiret trzecim wyrazy "art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne" zastępuje się wyrazami "art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne",
-- w lit. d wyrazy "1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)" zastępuje się wyrazami "1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)",
w pkt 11 w lit. d wyrazy "1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r." zastępuje się wyrazami "1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.";
3) w § 14 w ust. 5 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 4";
4) w § 20 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy "została zawarta umowa" zastępuje się wyrazami "został złożony wniosek o przyznanie pomocy".