Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 364, z 2016 r. poz. 579, z 2017 r. poz. 230 oraz z 2018 r. poz. 531) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 3:
w pkt 1 wyrazy "typu nizinnego strefy nizinnej I" zastępuje się wyrazami

"typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I",

w pkt 2 wyrazy "typu nizinnego strefy nizinnej II" zastępuje się wyrazami

"typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 179 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu specyficznego strefy I,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) 264 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu specyficznego strefy II,",

b) w ust. 5:
w pkt 1 wyrazy "typu nizinnego strefy nizinnej I" zastępuje się wyrazami

"typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I",

w pkt 2 wyrazy "typu nizinnego strefy nizinnej II" zastępuje się wyrazami

"typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 179 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu specyficznego strefy I,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) 264 zł na 1 ha - na obszarze ONW typu specyficznego strefy II,",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów jest określony w załączniku do rozporządzenia.",

d) w ust. 8:
w pkt 1 wyrazy "ONW typu nizinnego strefy nizinnej I albo na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II" zastępuje się wyrazami

"ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I albo na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II",

w pkt 2 wyrazy "ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami" zastępuje się wyrazami

"ONW typu specyficznego strefy I albo na obszarze ONW typu specyficznego strefy II";

2) w § 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

"1aa) Jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we wniosku o przyznanie płatności ONW nie musi deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarow ane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarach ONW uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW.";

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Płatność ONW do obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, jest przyznawana:

1) w 2019 r. w wysokości 80% płatności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 albo 2 rozporządzenia Ministru Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 329, z późn. zm.);

2) w 2020 r. w wysokości równowartości w złotych kwoty 25 euro na ha, przeliczonej według kursu ustalonego zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).

2. Do płatności ONW do obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia dotyczące płatności ONW przyznawanej do obszarów ONW.

3. Wykaz obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, jest określony w załączniku do rozporządzenia.";

4) dodaje się załącznik do rozporządzenia, który określa wykaz obszarów ONW oraz obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013.
§  2.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) wszczętymi i zakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OBSZARÓW ONW ORAZ OBSZARÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PŁATNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 31 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA NR 1305/2013

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kiemje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).