Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2040

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 27 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495 i 1964) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 w ust. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) o długości całkowitej do 18 m używającemu do połowów narzędzi pasywnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.);

2) jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 34 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.",

b) uchyla się pkt 3 i 4;
2) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Wysokość stawek pomocy na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za złomowanie statku rybackiego - w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

1) mniejszej niż 5 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 15 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2500 euro;

2) od 5 GT do mniejszej niż 10 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 13 310 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2640 euro;

3) od 10 GT do mniejszej niż 25 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 6050 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 75 020 euro;

4) od 25 GT do mniejszej niż 100 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 5082 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 99 200 euro.";

3) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. Wysokość stawek pomocy na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej - w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

1) mniejszej niż 5 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 13 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 1800 euro;

2) od 5 GT do mniejszej niż 10 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 11 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2000 euro;

3) od 10 GT do mniejszej niż 25 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 5000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 62 000 euro;

4) od 25 GT do mniejszej niż 100 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 4200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 82 000 euro.

2. Do wysokości stawek pomocy na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność niedochodową stosuje się § 20.";

4) § 24 i § 25 otrzymują brzmienie:

"§ 24. W przypadku gdy w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie za złomowanie statku rybackiego lub za przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej albo działalności niedochodowej do dnia, w którym nastąpiło złomowanie lub przekwalifikowanie tego statku, statek ten został utracony, wysokość pomocy na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej zmniejsza się o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego.

§ 25. Polską przynależność statku rybackiego oraz jego wpis do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", stwierdza na podstawie danych przekazywanych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na wniosek Agencji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.";

5) w § 26:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie pracowała, co najmniej przez 90 dni w roku, na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej albo przekwalifikowanie na działalność dochodową albo działalność niedochodową.",

b) ust. 1a i 2 otrzymują brzmienie:

"1a. W przypadku armatora statku rybackiego, którego dotyczy złomowanie albo przekwalifikowanie, pracę na tym statku w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdza się na podstawie wyciągu pływania poświadczonego przez urząd morski właściwy ze względu na oznakę statku rybackiego.

2. Wysokość pomocy na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi równowartość w złotych kwoty 20 000 euro - w przypadku utraty miejsca pracy nie krócej niż na 24 kolejne miesiące od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.";

6) w § 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym miesiącem, za który zwraca się środki finansowe wypłacone w ramach pomocy na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za utratę miejsca pracy na statku rybackim.

3. Zwrot środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za utratę miejsca pracy na statku rybackim następuje wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).";

7) w § 76 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc na realizację operacji, w ramach działania, o którym mowa w § 75, przyznaje się:";

8) w § 82:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-4, 7, 8, 10, 11 lit. a i b oraz pkt 12-15, w ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, 6, 9 i 11 lit. c, Agencja rozpatruje wnioski w kolejności, w jakiej zostały złożone.";

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 15 uchyla się pkt 10.
§  2.  Do spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).