Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.669

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli:

1) właściciel lasu lub przedsiębiorca jest jednocześnie rolnikiem, zalicza się go do kategorii określonej w ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) przedsiębiorca jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi doradcze, zalicza się go do kategorii określonej w ust. 1 pkt 1 lit. e.";

2) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.";

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji i oddziałach regionalnych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.";

4) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wchodzący w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej jest jednocześnie członkiem innej grupy operacyjnej, przepisu ust. 1 nie stosuje się do tego podmiotu, gdy ubiega się o przyznanie pomocy w ramach tej innej grupy operacyjnej.";

5) w § 10:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pkt 2, z tym że podaje się je w odniesieniu do podmiotu wchodzącego w skład tej grupy reprezentującego pozostałe podmioty wchodzące w jej skład,",

c) w ust. 3:
w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"opis planowanej operacji sporządzony według wzoru opracowanego i udostępnionego przez Agencję, zawierający co najmniej:",

uchyla się pkt 9,
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w przypadku gdy grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną ubiegająca się o przyznanie pomocy nie posiada takiego numeru albo podmiot wchodzący w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej reprezentujący pozostałe podmioty wchodzące w jej skład nie posiada takiego numeru;",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będący grupą operacyjną posiadającą zdolność prawną albo podmiot wchodzący w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej reprezentujący pozostałe podmioty wchodzące w jej skład informuje Agencję, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy niezwłocznie po ich zaistnieniu.";

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W terminie 7 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

2. Kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach jest ustalana w odniesieniu do:

1) siedziby podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego grupą operacyjną posiadającą zdolność prawną;

2) miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wchodzącego w skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego grupą operacyjną nieposiadającą zdolności prawnej, reprezentującego podmioty wchodzące w skład tej grupy.";

7) w § 16:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 5,
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) zachowania w trakcie realizacji operacji tych kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1-7, 9, 10 i 12;",

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "przez agencję płatniczą";
8) w § 17 w ust. 1 skreśla się wyrazy "przez agencję płatniczą";
9) w § 18 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,";

10) w § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.";

11) w § 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia i dokonuje wypłaty środków z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.",

b) uchyla się ust. 5;
12) w § 23 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).