Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.638

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 168) w § 34 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Przepis ust. 1 pkt 6 stosuje się mimo niespełnienia przez podmiot, na rzecz którego ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gospodarstwa lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 5, jeżeli:

1) jest beneficjentem realizującym operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, powinien być spełniony najpóźniej w okresie, w którym podmiot, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, jest zobowiązany do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem stażu pracy, jednak nie później niż do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 21 ust. 1, przez beneficjenta, który przenosi własność lub posiadanie gospodarstwa lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji lub przenosi własność lub posiadanie nabytych dóbr objętych operacją.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).