Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 7 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;";

2) w § 2:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Oceniając spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 4, bierze się pod uwagę dotychczasowe wyniki finansowe podmiotu ubiegającego się o pomoc, prognozy co do jego wyników finansowych oraz możliwość sfinansowania realizacji operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki.";

3) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

"1a. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie pod względem jej kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją, jeżeli wartość kosztorysowa tych robót w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) odpowiada ich wartości rynkowej i została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z tym rozporządzeniem.

1b. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie pod względem jej kosztów związanych z inwestycjami innymi niż określone w ust. 1a, w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli koszty te zostały ustalone na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od co najmniej 3 dostawców lub wykonawców, chyba że koszty te znacząco przekraczają wartość rynkową takich inwestycji w zakresie danego zadania.

1c. W przypadku gdy rzeczy lub usługi objęte danym zadaniem ujętym w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji można nabyć od mniej niż 3 dostawców lub wykonawców, w szczególności gdy jest to uzasadnione koniecznością zastosowania technologii zgodnej z technologią produkcji stosowaną przez wnioskodawcę, operacja może zostać uznana za uzasadnioną ekonomicznie pod względem kosztów, o których mowa w ust. 1b, jeżeli zostały one ustalone na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od mniej niż 3 dostawców lub wykonawców, chyba że koszty te znacząco przekraczają wartość rynkową takich inwestycji w zakresie danego zadania.

1d. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych przez wnioskodawcę w zapytaniu dotyczącym nabycia rzeczy lub usług skierowanym do różnych dostawców lub wykonawców (zapytaniu ofertowym).

1e. Przepisów ust. 1b-1d nie stosuje się do zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 100 tys. zł.";

4) w § 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni.",

b) uchyla się ust. 3 i 4;
5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, Agencja niezwłocznie wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.";

6) w § 9:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy;

4) określenie kategorii przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005;

5) opis planowanej operacji, w tym określenie:

a) miejsca jej realizacji,

b) jej celów i ich zgodności z celami Programu,

c) jej kosztów, w szczególności związanych z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa, poprawą ochrony środowiska i wdrażaniem systemów zarządzania jakością;

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

7) kwotę wnioskowanej pomocy;

8) listę załączników.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku;

2) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję;

3) kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

4) kopie co najmniej 3 zapytań dotyczących nabycia rzeczy lub usług skierowanych do różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 3 ofert stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty - w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 100 tys. zł, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 3;

5) kopię co najmniej jednej oferty dotyczącej nabycia rzeczy lub usług otrzymanej od co najmniej jednego dostawcy lub wykonawcy - w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 100 tys. zł, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 3;

6) kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną;

7) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1698/2005, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

8) kopię umowy spółki cywilnej - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

9) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

10) kopię promesy udzielenia kredytu lub pożyczki, lub kopię umowy kredytowej lub umowy pożyczki - w przypadku gdy operacja będzie współfinansowana ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki;

11) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

12) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, zawierające w szczególności numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

13) odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, na której będzie realizowana operacja - w przypadku gdy tytuł prawny wnioskodawcy do tej nieruchomości nie został ujawniony w księdze wieczystej;

14) kopię umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, lub innej umowy, na podstawie której wnioskodawca posiada tę nieruchomość - w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej przedmiotem takiej umowy;

15) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

16) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją - w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

17) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych przez notariusza.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.",

d) uchyla się ust. 4;
7) w § 10 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie lub nie zawiera co najmniej jednej z informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-7, lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1-3, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą", dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-7, wynikają bezpośrednio z dokumentów dołączonych do wniosku o przyznanie pomocy lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.";

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, z tym że pomoc przysługuje w pierwszej kolejności:

1) grupom producentów rolnych;

2) wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw oraz uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw;

3) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, w zakresie rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, będącym:

a) spółkami osobowymi, w których podmioty wymienione w pkt 1 lub 2 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami,

b) spółkami kapitałowymi, w których podmioty wymienione w pkt 1 lub 2 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu wspólników albo zgromadzeniu akcjonariuszy,

c) spółdzielniami, w których podmioty wymienione w pkt 1 lub 2 dysponują bezpośrednio wszystkimi głosami na walnym zgromadzeniu;

4) podmiotom, o których mowa w § 4 ust. 5a.

2. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w Agencji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy odsetek stanowią koszty:

a) związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa - 10 punktów, albo

b) wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, związane z poprawą ochrony środowiska - 5 punktów;

2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji są zawarte koszty kwalifikowalne dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością - 2 punkty;

3) jeżeli o pomoc ubiega się podmiot prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia nr 2003/361/WE - 5 punktów;

4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na którego obszarze jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, było:

a) najwyższe w kraju - 5 punktów,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a - liczba punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia.

4. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

5. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

6. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

7. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy w Agencji dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

8. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 6.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 8.";

9) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie na działanie, o którym mowa w § 1, niezwłocznie informuje się o tym w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z takimi wnioskami.

2. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 1, bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego wnioskodawcę ulega wstrzymaniu, nie wstrzymuje to jednak rozpatrywania tego wniosku.

3. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach wysokości limitu, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe przyznanie mu pomocy, niezwłocznie informuje się o tym tego wnioskodawcę w formie pisemnej.

4. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa w ust. 3, termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego wnioskodawcę biegnie dalej.

5. Jeżeli przyznanie pomocy wnioskodawcy w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r., niezwłocznie informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.";

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Agencja może, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.";

11) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, po zakończeniu tego postępowania, stosuje się § 11a.";

12) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Umowa zawiera również:

1) postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o płatność.";

13) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. 1. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie terminów określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną.";

14) w § 21 uchyla się ust. 3;
15) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. 1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy o okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy.

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez beneficjenta przyczyny przedłużenia.

3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15.";

16) w § 24:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem następcy", składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 9 ust. 1 pkt 1-4 i 8, ust. 2, § 10 ust. 2-6 oraz § 12-15.";

17) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem nabywcy", składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego części, o których mowa w § 25 ust. 1.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 9 ust. 1 pkt 1-4 i 8, ust. 2, § 10 ust. 2-6 oraz § 12-15.".

§  2. Do postępowań w sprawach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia terminy określone w § 3 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia wymienionego w § 1 upłynęły, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie tych terminów, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., nawet gdy realizacja tej operacji została zakończona lub został złożony wniosek o płatność ostateczną.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 57, poz. 346, z 2009 r. Nr 175, poz. 1359 oraz z 2011 r. Nr 191, poz. 1138.