Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 7 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w pkt 1:
a) w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej",

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) jest pełnoletnia,";

2) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Warunek dotyczący nadania numeru identyfikacyjnego, w przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się podmiot będący spółką kapitałową "w organizacji", powinien zostać spełniony nie później niż do dnia zawarcia umowy.";

3) w § 10 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;";

4) w § 12:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) uchyla się ust. 2;
5) w § 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej "ewidencją", jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku;

2) zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku gdy miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zameldowania na pobyt stały;

3) kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną;

4) zaświadczenie o:

a) podleganiu ubezpieczeniu społecznemu wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo

b) okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz zakresie tego ubezpieczenia wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo

c) niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

5) kopię umowy spółki cywilnej - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

6) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

7) kopię umowy spółki lub statutu spółki - w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub spółką prawa handlowego nieposiadającą osobowości prawnej;

8) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej;

9) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku wnioskodawcy wykonującego działalność gospodarczą;

10) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276);

11) kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku podmiotów, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych;

12) ekonomiczny plan operacji sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

13) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, oraz 2 poprzedzające go lata, albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości uzyskanej pomocy de minimis sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

14) kopie formularzy rozliczeniowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą oraz spółek kapitałowych "w organizacji";

15) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

16) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.3)), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej;

17) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości niestanowiącej własności wnioskodawcy albo stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i operacja ta jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją;

18) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, zgodnie z przepisami o systemie oświaty, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo kopię zezwolenia wydanego na podstawie art. 58 ust. 3 albo art. 59a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku gdy w ramach wykonywania działalności wnioskodawca prowadzi działalność podlegającą przepisom o systemie oświaty, której dotyczy operacja;

19) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.4)), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku gdy w ramach wykonywania działalności wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie;

20) kopię przyrzeczenia zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii wydanego na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub kopię decyzji określającej kategorię obiektu hotelarskiego wydaną na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - w przypadku gdy w ramach wykonywania działalności wnioskodawca świadczy lub planuje świadczyć usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich;

21) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje budowlane;

22) kopie co najmniej 3 zapytań dotyczących nabycia rzeczy lub usług skierowanych do różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 3 ofert stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty - w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 50 tys. zł netto, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 21;

23) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją - w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

24) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

25) kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia takiej ewidencji przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisami o rachunkowości;

26) kopię dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia wykazu przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

27) informację o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zaliczkę;

28) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Obowiązek zawarcia we wniosku o przyznanie pomocy numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo dołączenia wniosku o wpis do ewidencji albo jego kopii nie dotyczy spółki kapitałowej "w organizacji", której nie nadano numeru identyfikacyjnego.

2b. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza, z tym że:

1) kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mogą być potwierdzone przez wnioskodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2) kopie, o których mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, mogą być potwierdzone przez wnioskodawcę.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 14 ust. 1.";

6) w § 18:
a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji albo jego kopii, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2, lub w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą", dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego, jeżeli numer ten można ustalić w ewidencji.",

b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy, zwiększenia kwoty pomocy oraz zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we wniosku kodem PKD.";

7) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.";

8) w § 22 uchyla się ust. 3;
9) w § 25:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Umowa zawiera również:

1) postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) postanowienia dotyczące dokonywania zmian w umowie, z uwzględnieniem, że zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta, o których mowa w ust. 2:

a) pkt 1 i 2, jest nieważna,

b) pkt 3, może być dokonana w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności;

3) wykaz dokumentów, jakie dołącza się do wniosku o płatność.";

10) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. 1. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie terminów określonych w § 10 ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 1 lit. d, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną.";

11) w § 28 uchyla się pkt 2;
12) w § 29 uchyla się ust. 3;
13) w § 31:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 22 i 23.";

14) w § 32:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. b, pkt 6 i 8 oraz ust. 2-2b i 4, § 18 ust. 2-7 oraz § 20-23.";

15) w § 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. b, pkt 6 i 8 oraz ust. 2-2b i 4, § 18 ust. 2-7 oraz § 20-23.";

16) użyte w § 16 ust. 1, § 19 ust. 2, § 32 ust. 4 pkt 2 i § 37 ust. 2 wyrazy "operatora publicznego" zastępuje się wyrazami "operatora wyznaczonego";
17) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Do postępowań w sprawach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia terminy określone w § 10 ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia wymienionego w § 1 upłynęły, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie tych terminów, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., nawet gdy realizacja tej operacji została zakończona lub został złożony wniosek o płatność ostateczną.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 402, z 2010 r. Nr 55, poz. 335 oraz z 2011 r. Nr 62, poz. 319.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 oraz z 2012 r. poz. 827.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)Rodzaj działalności
12
01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
01.70.ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02.20.ZPozyskiwanie drewna
02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie glin i kaolinu
08.92.ZWydobywanie torfu
08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.52.ZProdukcja lodów
10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.84.ZProdukcja przypraw - nie dotyczy produkcji octu
10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - nie dotyczy produkcji wyrobów z jaj, soków i ekstraktów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków
11.05.ZProdukcja piwa
11.07.ZProdukcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
13.10.AProdukcja przędzy bawełnianej
13.10.BProdukcja przędzy wełnianej
13.10.CProdukcja przędzy z włókien chemicznych
13.20.AProdukcja tkanin bawełnianych
13.20.BProdukcja tkanin wełnianych
13.20.CProdukcja tkanin z włókien chemicznych
13.20.DProdukcja pozostałych tkanin
13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych
13.91.ZProdukcja dzianin metrażowych
13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.ZProdukcja dywanów i chodników
13.94.ZProdukcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96.ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej
14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.ZProdukcja bielizny
14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.ZProdukcja wyrobów futrzarskich
14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej
15.11.ZWyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.ZProdukcja obuwia
16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.11.ZProdukcja masy włóknistej
17.12.ZProdukcja papieru i tektury
17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych
17.24.ZProdukcja tapet
17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.ZPozostałe drukowanie
18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej - w zakresie ograniczonym do produkcji brykietów z torfu
20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.53.ZProdukcja olejków eterycznych
22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy
22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.11.ZProdukcja szkła płaskiego
23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego
23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny
23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych
23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.ZProdukcja drutu
24.44.ZProdukcja miedzi
24.51.ZOdlewnictwo żeliwa
24.52.ZOdlewnictwo staliwa
24.53.ZOdlewnictwo metali lekkich
24.54.AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
25.73.ZProdukcja narzędzi
25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
25.92.ZProdukcja opakowań z metali
25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.ZProdukcja złączy i śrub
25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych - w zakresie ograniczonym do produkcji elektronicznych złączek do obwodów drukowanych; produkcji elektronicznych przełączników stosowanych w aparaturze elektronicznej
26.40.ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku - w zakresie ograniczonym do produkcji konsoli do gier video
26.51.ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52.ZProdukcja zegarków i zegarów
26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych
27.32.ZProdukcja pozostałych przewodów elektronicznych i elektrycznych i kabli
27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego - w zakresie ograniczonym do produkcji elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania; produkcji ochronników przeciwprzepięciowych
28.11.ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych - w zakresie ograniczonym do produkcji tłoków, pierścieni tłoków, gaźników do silników spalania wewnętrznego, silników Diesla itp.; produkcji zaworów wlotowych i wylotowych do silników spalania wewnętrznego
28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - w zakresie ograniczonym do produkcji kurków i zaworów do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów
28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków - w zakresie ograniczonym do produkcji taczek
28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu
28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.32.ZProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - w zakresie ograniczonym do produkcji siedzeń do samochodów
30.12.ZProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.ZProdukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - w zakresie ograniczonym do produkcji siedzeń dla taboru szynowego
30.30.ZProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn - w zakresie ograniczonym do produkcji siedzeń do statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn
30.92.ZProdukcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.ZProdukcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
31.03.ZProdukcja materaców
31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
32.11.ZProdukcja monet
32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.ZProdukcja instrumentów muzycznych
32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego
32.40.ZProdukcja gier i zabawek
32.50.ZProdukcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - w zakresie ograniczonym do produkcji termometrów medycznych, wag laboratoryjnych, inkubatorów i różnorodnych przyrządów, aparatów, instrumentów pomiarowych i kontrolnych; produkcji okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych
32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - w zakresie ograniczonym do naprawy i konserwacji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi
33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej
35.21.ZWytwarzanie paliw gazowych - w zakresie ograniczonym do produkcji gazu uzyskanego jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów
35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
37.00.ZOdprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - w zakresie ograniczonym do wiercenia i obudowywania studni
42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.ZTynkowanie
43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.ZMalowanie i szklenie
43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.24.ZSprzedaż hurtowa skór
46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - w zakresie ograniczonym do sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.ZTransport drogowy towarów
49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
50.10.ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski
50.20.ZTransport morski i przybrzeżny towarów
50.30.ZTransport wodny śródlądowy pasażerski
50.40.ZTransport wodny śródlądowy towarów
51.10.ZTransport lotniczy pasażerski
51.21.ZTransport lotniczy towarów
52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych
53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.ABadania i analizy związane z jakością żywności
71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
74.20.ZDziałalność fotograficzna
74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami
74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - w zakresie ograniczonym do kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht; doradztwa w zakresie agronomii; doradztwa związanego z bezpieczeństwem
75.00.ZDziałalność weterynaryjna
77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego - w zakresie ograniczonym do wynajmu balonów bez załogi
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.30.ZDziałalność detektywistyczna
81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.ZPozostałe sprzątanie
81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - w zakresie ograniczonym do usług stenografii, stenotypii; usług przyjmowania telefonów
85.10.ZWychowanie przedszkolne
85.32.ATechnika - wyłącznie w zakresie szkół zawodowych dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców; kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji
85.32.BZasadnicze szkoły zawodowe - wyłącznie w zakresie szkół zawodowych dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców; kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej - w zakresie ograniczonym do działalności szkół tańca i instruktorów tańca
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
87.20.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.ZPozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.91.ZOpieka dzienna nad dziećmi
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - w zakresie ograniczonym do działalności cyrkowej
91.01.ADziałalność bibliotek
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.12.ZDziałalność klubów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - w zakresie ograniczonym do naprawy telefonów przenośnych i kamer
95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.ZPogrzeby i działalność pokrewna
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana