Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jest pełnoletnia i nie osiągnęła wieku emerytalnego; za osiągnięcie wieku emerytalnego uważa się:

a) ukończenie wieku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.3)) - w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.,

b) ukończenie wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a albo 1b ustawy, o której mowa w lit. a - w przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.;";

3) w § 9 w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) koszty zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany, ogłoszonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512), kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego kategorii kwalifikowany, z tym że jeżeli do krajowego rejestru nie wpisano żadnej odmiany gatunku rośliny uprawnej, który jest wymieniony w tym wykazie, kosztem kwalifikowalnym może być zakup materiału szkółkarskiego CAC,";

4) w § 13 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) plan rozwoju gospodarstwa sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

2) formularz dotyczący ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1e;

3) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 albo § 3 pkt 3;

4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że w ramach studiów zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmowały treści związane z rolnictwem w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku wnioskodawców, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż wymieniony w ust. 1 pkt 1-6 załącznika do rozporządzenia i w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmowały treści związane z rolnictwem w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin;

5) kopię umowy, o której mowa w § 2a pkt 3 - w przypadku osób wspólnie wnioskujących;

6) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

7) plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli i plantacji wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem wewnętrznym - w przypadku operacji niedotyczącej wyłącznie zakupu maszyn lub urządzeń, które będą wykorzystywane wyłącznie poza budynkami i budowlami;

8) plan sprzedaży lub kopię umowy przedwstępnej sprzedaży całej produkcji wytworzonej w gospodarstwie w związku z realizacją operacji - w przypadku gdy w związku z realizacją operacji wzrośnie produkcja;

9) kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną;

10) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 55 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 1974/2006, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku operacji dotyczącej zakupu maszyn lub urządzeń używanych;

11) kopię umowy spółki cywilnej - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;

12) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

13) kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

14) kopie co najmniej 2 zapytań dotyczących nabycia nowej rzeczy lub usług skierowanych do różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 2 ofert stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty - w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 10 tys. zł netto, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 13;

15) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finasowym operacji, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku operacji, w ramach której będzie realizowane co najmniej jedno zadanie niewymagające załączenia do wniosku kosztorysu, o którym mowa w pkt 13, albo zapytań i ofert, o których mowa w pkt 14;

16) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

17) kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.4)), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej;

18) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie niestanowiącym własności wnioskodawcy albo stanowiącym współwłasność wnioskodawcy i nie dotyczy wyłącznie nabycia rzeczy ruchomych, które nie wymagają instalacji;

19) oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania;

20) oświadczenie współposiadacza działki ewidencyjnej wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi działka ewidencyjna będąca przedmiotem współposiadania;

21) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją - w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

22) informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska wydaną przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz kopię pozwolenia zintegrowanego, jeżeli jego posiadanie jest wymagane na podstawie przepisów o ochronie środowiska - w przypadku gdy operacja dotyczy prowadzonego w gospodarstwie chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

23) zaświadczenie wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt - w przypadku gdy operacja jest związana z produkcją zwierzęcą;

24) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 5a ust. 1 pkt 2 i 3 - w przypadku operacji dotyczącej priorytetu, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005;

25) kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisami o rachunkowości;

26) kopię dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia wykazu zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

27) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku;

28) kopię umowy spółki lub statutu spółki - w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

29) informację o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zaliczkę;

30) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

3. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza, z tym że kopie, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 25 i 26, mogą być potwierdzone przez wnioskodawcę.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 10 ust. 1.";

5) w § 14:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do tej ewidencji albo jego kopii, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, lub w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, Agencja nie przyznaje pomocy.",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli numer ten można ustalić w tej ewidencji.";

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.";

7) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Umowa zawiera również:

1) postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność.";

8) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. 1. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie terminów określonych w § 7 ust. 4 pkt 3 albo ust. 5 pkt 1 lit. d, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną.";

9) w § 24 uchyla się pkt 2;
10) w § 25 uchyla się ust. 3;
11) w § 27:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 18 i § 19.";

12) w § 28:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 13 ust. 1 pkt 1-3, 6 i 7, ust. 2 i 3, § 14 ust. 2-6 oraz § 16-19.";

13) w § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 13 ust. 1 pkt 1-3, 6 i 7, ust. 2 i 3, § 14 ust. 2-6 oraz § 16-19.";

14) w § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do umowy, o której mowa w ust. 3, w tym do warunków kontynuacji realizowanej operacji, stosuje się przepisy § 6, § 7 oraz § 21-23.";

15) użyte w § 12 ust. 1, § 15 ust. 2, § 28 ust. 4 pkt 2 i § 33 ust. 2 wyrazy "operatora publicznego" zastępuje się wyrazami "operatora wyznaczonego";
16) w załączniku do rozporządzenia w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) średniego - jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w ust. 2 albo - w przypadku gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji o zawodzie - świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 r. poz. 205), potwierdzającym, że absolwent kształcił się w zawodzie wymienionym w ust. 2.".

§  2. Do postępowań w sprawach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem ust. 6 pkt 2 załącznika do rozporządzenia wymienionego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia terminy określone w § 7 ust. 4 pkt 3 albo ust. 5 pkt 1 lit. d rozporządzenia wymienionego w § 1 upłynęły, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie tych terminów, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., nawet gdy realizacja tej operacji została zakończona lub został złożony wniosek o płatność ostateczną.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1492, z 2008 r. Nr 47, poz. 279 i Nr 173, poz. 1076, z 2009 r. Nr 48, poz. 389 oraz z 2010 r. Nr 207, poz. 1372.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664, 1285 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 oraz z 2012 r. poz. 827.