Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1024

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 16 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych i liceum plastycznym, zwanych dalej "szkołą plastyczną", dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:";

2) użyte w § 1 w ust. 1 w pkt 4 i w ust. 2, w § 3 w ust. 1 i 5-7, w § 12 w ust. 1 w pkt 3 i 6, w § 15 w ust. 2, w ust. 4 w pkt 1 i w ust. 5 w pkt 1, w § 16 w ust. 2, w ust. 5 w pkt 1 i w ust. 6, w § 17 w ust. 2, 6 i w ust. 7 w pkt 1 i 3-5, w § 29 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 oraz w § 32 w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy "szkoła artystyczna" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "szkoła plastyczna";
3) w § 2:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole plastycznej zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole plastycznej, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły plastycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły plastycznej. Dyrektor szkoły plastycznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.",

c) uchyla się ust. 3 i 4;
4) w § 3 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Dyrektor szkoły plastycznej zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły plastycznej zwalnia ucznia z realizacji zajęć muzyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 2 i 3, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".";

5) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Dyrektor szkoły plastycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.";

6) w § 5:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:",

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 5 i 6 wyrazy "szkoły artystycznej" zastępuje się wyrazami "ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych";
7) w § 6 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:";

8) w § 8 wyrazy "w art. 44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy" zastępuje się wyrazami "w art. 44i ust. 4 ustawy";
9) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego i muzyki w szkole plastycznej należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę plastyczną na rzecz kultury fizycznej.";

10) w § 12:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:";

11) uchyla się § 13 i § 14;
12) w § 15:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i muzyki w szkole plastycznej ma przede wszystkim formę praktyczną.",

b) w ust. 5 uchyla się pkt 3;
13) w § 16:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Egzamin poprawkowy z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i muzyki w szkole plastycznej ma przede wszystkim formę praktyczną.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole plastycznej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły plastycznej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.",

b) w ust. 5 uchyla się pkt 3,
c) w ust. 6 wyrazy "ust. 5 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 5 pkt 2";
14) w § 17:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i muzyki w szkole plastycznej ma przede wszystkim formę praktyczną.",

b) w ust. 6 wyrazy "ust. 5 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 5 pkt 2";
15) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. W szkole plastycznej przedmiotem głównym są zajęcia edukacyjne artystyczne odpowiednio ze specjalności lub specjalizacji artystycznej.";

16) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Uczeń szkoły plastycznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z przedmiotu głównego oraz z rysunku i malarstwa otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.";

17) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczeń szkoły plastycznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.",

b) uchyla się ust. 2,
c) uchyla się ust. 4 i 5;
18) w § 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczeń kończy szkołę plastyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.",

b) uchyla się ust. 3 i 4;
19) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Rada pedagogiczna szkoły plastycznej, po poinformowaniu przez dyrektora szkoły rodziców albo pełnoletniego ucznia, z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na powtarzanie klasy przez ucznia, o którym mowa w art. 44zk ust. 8 ustawy.

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Rada pedagogiczna szkoły plastycznej podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Dyrektor szkoły plastycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.";

20) uchyla się § 22 i § 23;
21) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W szkole plastycznej egzamin dyplomowy obejmuje:

1) część praktyczną polegającą na prezentacji:

a) przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy,

b) pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;

2) część teoretyczną z historii sztuki.";

22) uchyla się § 25 i § 26;
23) § 27 i § 28 otrzymują brzmienie:

"§ 27. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej przeprowadza się w formie ustnej.

§ 28. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów klas programowo najwyższych o zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych.";

24) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.";

25) w § 34:
a) uchyla się ust. 3,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Ocenę ustala się po przeprowadzeniu dyskusji jako średnią arytmetyczną ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni w ten sposób, że ułamkowe części stopni wynoszące mniej niż 0,5 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 0,5 stopnia i więcej podwyższa się do pełnych stopni. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.";

26) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. W szkole plastycznej uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:

1) w części praktycznej - co najmniej ocenę dostateczną;

2) w części teoretycznej - co najmniej ocenę dopuszczającą.";

27) w § 36 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dla każdego ucznia sporządza się protokół z egzaminu dyplomowego zawierający w szczególności:".

§  2. 
1.  W roku szkolnym 2017/2018 uczeń ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
§  3. 
1.  W roku szkolnym 2017/2018 uczeń ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kończy szkołę z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
§  4.  W roku szkolnym 2017/2018 egzamin dyplomowy w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych i liceum plastycznym:
1) w części praktycznej polega na prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy;
2) w części teoretycznej z historii sztuki obejmuje:
a) opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki,
b) prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych,
c) wiedzę z historii sztuki dziedziny związanej ze specjalnością artystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji artystycznej.
§  5. 
1.  W roku szkolnym 2017/2018 egzamin dyplomowy w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych i liceum plastycznym w części teoretycznej przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę części teoretycznej ustala odpowiednio dyrektor ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego.
2.  Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których w przypadku części teoretycznej przeprowadzanej w formie ustnej uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi.
§  6.  W roku szkolnym 2017/2018 przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w dotychczasowym brzmieniu, stosuje się do szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).