Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2416

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Na podstawie art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3-9 otrzymują brzmienie:

"3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, ucznia dotychczasowego technikum oraz ucznia i słuchacza szkoły policealnej, o których mowa w art. 302 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203);

4) absolwencie - należy przez to rozumieć absolwenta dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, dotychczasowego technikum i szkoły policealnej, o których mowa w art. 302a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

5) osobie dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych - należy przez to rozumieć osobę dorosłą, o której mowa w art. 302a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

6) osobie przystępującej do eksternistycznego egzaminu zawodowego - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 272 ust. 18 i 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, spełniającą warunki dopuszczenia do eksternistycznego egzaminu zawodowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy;

7) zdającym - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w pkt 3-6, oraz osobę, o której mowa w art. 302a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

8) placówce - należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);

9) podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;";

2) w § 3:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny oraz - jeżeli posiada - adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;",

- w pkt 4 skreśla się wyrazy "przez zdającego",
b) uchyla się ust. 2;
3) w § 4:
a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 9, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy.";

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. Jeżeli zdający, o którym mowa w ust. 12, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 9, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.";

4) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 9, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu. Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach oraz informację o posiadaniu przez danego uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego dokumentu stanowiącego podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy. Informację o numerze i dacie wydania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego podmiot prowadzący ten kurs przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie po wydaniu tego zaświadczenia";

5) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor szkoły, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej wykaz uczniów i absolwentów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 ustawy. Wykaz zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia albo absolwenta;

2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie;

4) sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego.",

b) w ust. 3 wyrazy "absolwenta, o którym mowa" zastępuje się wyrazami "absolwenta, o których mowa";
6) w § 9 w ust. 2 i 4 wyrazy "po terminie" zastępuje się wyrazami "po upływie terminu";
7) w § 18 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę i adres szkoły, placówki, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz - jeżeli posiada - numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej, a w przypadku szkoły lub placówki - także imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;";

8) w § 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego numery stanowisk egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy.",

b) w ust. 7 skreśla się wyraz "wszelkie";
9) w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego numery stanowisk egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy.";

10) w § 28 wyrazy "uzyskuje informację" zastępuje się wyrazami "uzyskuje wstępną informację";
11) w § 32 w ust. 4 w pkt 14 skreśla się wyrazy "egzaminu zawodowego";
12) w § 35 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę i adres szkoły, placówki, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz - jeżeli posiada - numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej, a w przypadku szkoły lub placówki - także imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;";

13) w § 39 w ust. 2 wyrazy "i którzy" zastępuje się wyrazem "jeżeli";
14) w § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego numery stanowisk egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy.";

15) w § 49 w ust. 4 w pkt 13 skreśla się wyrazy "egzaminu zawodowego";
16) w § 51 w ust. 3 wyrazy "w terminie podanym" zastępuje się wyrazami "w terminie określonym".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).