Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli nr 1 - "LECZENIE STOMATOLOGICZNE" część 2 "Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży" otrzymuje brzmienie:
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - 100% czasu pracy poradni.14Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy poradni.12
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy poradni.10
1.4. Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni.8
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni.4
1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni.5
1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni.4
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Endometr - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.2. Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń.2Jedna odpowiedź do wyboru
2.3. Cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania świadczeń.3
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Wykonywanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, następujących procedur (ICD-9):

1) 23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi;

2) 23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

3) 23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

4) 23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi;

5) 23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem.

3
3.2. Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeniobiorców z rozpoznaniami (ICD-10):

1) K00.4 zaburzenia rozwoju zęba;

2) K00.6 zaburzenia w wyrzynaniu się zębów;

3) K03.8 inne określone choroby tkanek twardych zębów;

4) K04 choroby miazgi i tkanek około wierzchołkowych;

5) S00.5 powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej;

6) S03.2 zwichnięcie zęba.

3
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.7
1.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych.2
III.Dostępność1. Organizacja udzielania świadczeń1.1. Realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18.2
1.2. Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin.1
1.3. Lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej.12
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA

Tabela nr 1 - REHABILITACJA LECZNICZA
1. Przedmiot postępowania: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu.54Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu.40
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu.25
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna.15
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
2. Przedmiot postępowania: Fizjoterapia ambulatoryjna
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu.12
1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu.8
1.3. Technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu4
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.4
2. Sprzęt i aparatura medyczna lub pomieszczenia2.1. Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.2. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.3. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.4. Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.5. Kriokomora - w lokalizacji.5
2.6. Przebieralnia dla świadczeniobiorców stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.2
3. Pozostałe warunki3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej - w lokalizacji.3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji.3
1.3. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - w lokalizacji.3
1.4. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 10% świadczeń w warunkach domowych w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna.4
III.Dostępność1. Dostępność -harmonogram czasu pracy1.1. Czas pracy zakładu - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.5
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
3. Przedmiot postępowania: Fizjoterapia domowa
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Magister fizjoterapii - co najmniej 50% zatrudnionych fizjoterapeutów.21
1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu.26
1.3. Technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.5
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia2.1. Przenośny stół do terapii - co najmniej 1 sztuka.2Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Przenośny stół do terapii - co najmniej 2 sztuki.3
II.Dostępność1. Dostępność - harmonogram pracy1.1. Czas pracy zespołu rehabilitacji domowej - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.3
III.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji.3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji stacjonarnej - w lokalizacji.3
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
4. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub ortopedii, lub neurologii - równoważnik co najmniej etatu.8
1.2. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu.4
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 2 etatów.4
1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii - w miejscu udzielania świadczeń.4
1.5. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog - równoważnik co najmniej % etatu.4
1.6. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu.4
1.7. Technik masażysta - równoważnik co najmniej etatu.2
1.8. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji.2
1.9. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej etatu.2
1.10. Logopeda, o którym mowa w lp. 3 lit. b ust. 1 pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465), zwany dalej "logopedą w rehabilitacji", posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej etatu.1
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia2.1. Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.2. Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - w lokalizacji.1
2.3. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.1
2.4. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.5. Aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej jedno- lub wielokomorowy - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.6. Stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.7. Basen rehabilitacyjny - na jedną osobę korzystającą z basenu przypada co najmniej 4 m2 lustra wody w basenie, dla osób dorosłych niecka basenowa jest napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci od 0,6 m do 0,75 m, zwany dalej "basenem rehabilitacyjnym" - w lokalizacji.5
2.8. Kriokomora ogólnoustrojowa - w lokalizacji.3
3. Pozostałe warunki3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.2
II.Dostępność1. Dostępność -harmonogram pracy1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.2
III.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji.3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - w lokalizacji3
1.3. Oferent realizuje świadczenia na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym.3
1.4. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej 2 poradnie: rehabilitacyjną, urazowo-ortopedyczną, neurologii, reumatologiczną, wad postawy lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej.3
1.5. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej jeden z oddziałów: oddział urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny,

geriatryczny, reumatologiczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, urologiczny, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, kardiologiczny, pulmonologiczny lub ginekologii.

3
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
5. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub neurologii, lub neurologii dziecięcej - równoważnik co najmniej etatu.9
1.2. Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej - równoważnik co najmniej 1 etatu.9
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu.4
1.4. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej 1 etatu.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej etatu.3
1.6. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu.3
1.7. Terapeuta zajęciowy lub magister pedagogiki specjalnej, lub oligofrenopedagog - równoważnik co najmniej etatu.1Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Terapeuta zajęciowy lub magister pedagogiki specjalnej, lub oligofrenopedagog - równoważnik co najmniej etatu.2
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia2.1. Wanny do masażu podwodnego lub wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.2
2.2. Zestaw do biostymulacji laserowej - w lokalizacji.2
2.3. Sala do kinezyterapii stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.4. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń

opieki zdrowotnej

3.1. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent zrealizował co najmniej 30% świadczeń na

rzecz świadczeniobiorców z porażeniem i niedowładem będącym skutkiem uszkodzenia układu nerwowego o różnej etiologii, z rozpoznaniami (ICD10): A80-A98; C70-C72; D32; D33; D42; D43; G09; G10-G13; G20-G21, G35-G37; G54; G55; G59; G60-G83; I60-I69; Q05-Q07; Q90; S14; S24; S34; S44; S54; S74; S84.

5
3.2. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent realizował co najmniej 20% świadczeń na rzecz świadczeniobiorców z upośledzeniem umysłowym z rozpoznaniami (ICD10): F82, F84, P05-P08, P10-P15, P20-P21.5
3.3. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent realizował świadczenia na rzecz świadczeniobiorców w wieku 0-3 lat z rozpoznaniem (ICD10): R62.5
4. Pozostałe warunki4.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.2
4.2. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, oferent wykonał ponad 5% świadczeń na rzecz świadczeniobiorców posiadających zaświadczenie wydane zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).4
4.3. Lokalizacja ośrodka lub oddziału dziennego na terenie szkoły specjalnej lub innej placówki specjalnej.6
II.Dostępność1. Dostępność - harmonogram pracy1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
6. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie surdologopedii lub logopeda posiadający udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - równoważnik co najmniej 1 etatu.18
1.2. Specjalista psychologii klinicznej posiadający 3-letni staż pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu lub psycholog kliniczny posiadający udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - równoważnik co najmniej 1 etatu.18
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia2.1. Stanowisko komputerowe i licencjonowane informatyczne programy specjalistyczne - w miejscu udzielania świadczeń.5
II.Dostępność1. Dostępność - harmonogram czasu pracy1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.6
III.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Zapewnienie konsultacji - lekarz specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii - w miejscu udzielania świadczeń.6
1.2. Zapewnienie konsultacji - lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - w miejscu udzielania świadczeń.6
1.3. Zapewnienie dostępu do badań ABR (AuditoryBrainstemResponse - słuchowa odpowiedź pnia mózgu).6
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
7. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Specjalista psychologii klinicznej z co najmniej 3-letnim stażem pracy z pacjentami z dysfunkcją narządu wzroku - równoważnik co najmniej 1 etatu.25
1.2. Terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z co najmniej 3-letnim stażem pracy z pacjentami z dysfunkcją narządu wzroku - równoważnik co najmniej 2 etatów.18
1.3. Ortoptysta - równoważnik co najmniej etatu.8
II.Dostępność1. Dostępność - harmonogram czasu pracy1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach

popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.

4
III.Kompleksowość1. Dostęp do badań i zabiegów1.1. Zapewnienie konsultacji - lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki.6
1.2. Zapewnienie konsultacji - lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej.4
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
8. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku lub oddziale dziennym
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu.12
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - równoważnik co najmniej etatu.12
1.3. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu.4
1.4. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu.4
1.5. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 2 etatów.4
1.6. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu.4
1.7. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu.6
1.8. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji.1
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Sala kinezyterapii stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.2. Zestaw ergo-spirometryczny - w lokalizacji.1
3. Pozostałe warunki3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.2
II.Dostępność1. Dostępność -harmonogram pracy1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.4
III.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji.3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych - w lokalizacji.3
1.3. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej 2 poradnie: rehabilitacyjną, urazowo-ortopedyczną, neurologii, reumatologiczną, kardiologiczną lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej.3
1.4. Zapewnienie konsultacji przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii przez cały czas realizacji świadczeń.2
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
9. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej etatu.20
1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej etatu.10
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu.6
1.4. Dietetyk-dostęp do konsultacji - w lokalizacji.4
2. Sprzęt i aparatura medyczna lub pomieszczenia2.1. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) lub inny system spełniający jego rolę - w lokalizacji.3
2.2. Sala do ćwiczeń z możliwością treningu oporowego i bieżnia treningowa - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.3. Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.4. Gabinet do inhalacji stanowiący odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.2
II.Dostępność1. Dostępność - harmonogram czasu pracy1.1. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00.5
III.Kompleksowość1. Dostęp do badań i zabiegów1.1. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chorób płuc.5
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych.5
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
10. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek.10
1.2. Zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej etatu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu - równoważnik co najmniej etatu, neurologii - równoważnik co najmniej etatu oraz kardiologii lub chorób płuc, lub lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii lub lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej etatu.6
1.3. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej etatu na każde kolejne 25 łóżek.4
1.4. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii.4
1.5. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu.6
1.6. Technik masażysta - równoważnik co najmniej etatu.2
1.7. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej etatu.2
1.8. Psycholog lub specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu.2
1.9. Logopeda w rehabilitacji posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej etatu.2
2. Sprzęt i aparatura medyczna, pomieszczenia2.1. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.1
2.2. Pracownia pomiarowa obiektywizująca wyniki rehabilitacji wyposażona w urządzenie do oceny równowagi, do oceny siły izometrycznej i dynamicznej, do oceny zakresów ruchu, stanowiąca odrębne pomieszczenie, zwana dalej "pracownią pomiarową" - w lokalizacji.1
2.3. Urządzenia do terapii metodą biofeedback - w lokalizacji.1
2.4. Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego - w lokalizacji.1
2.5. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.6. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji.3
2.7. Kriokomora ogólnoustrojowa - w lokalizacji.2
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.2
3.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.2
II.Kompleksowość1. Dostęp do badań i zabiegów1.1. Dietetyk - dostęp do konsultacji - w lokalizacji.1
1.2. Oddział co najmniej 25 łóżek.4
2. Sposób wykonania umowy2.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji.3
2.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji.3
2.3. Oferent realizuje świadczenia na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym.3
2.4. Oferent zapewnia w lokalizacji co najmniej jeden z oddziałów: oddział urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny, reumatologiczny, chorób wewnętrznych, geriatryczny, onkologiczny, urologiczny, ginekologiczny, kardiologiczny, pulmonologiczny, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub ginekologii.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
11. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek.22
1.2. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii.16
1.3. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej etatu.2Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu.3
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.1
2.2. Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.3. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.4. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji.3
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.2
3.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.2
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Konsultacje lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób płuc lub chorób wewnętrznych, lub chirurgii klatki piersiowej - w lokalizacji.4
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji realizowanej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji.3
1.3. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji.3
1.4. Oferent realizuje świadczenia na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
12. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek.15
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - równoważnik co najmniej etatu.9
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 6 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii.4
1.4. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie metod neurofizjologicznych - równoważnik co najmniej 1 etatu.4
1.5. Logopeda w rehabilitacji posiadający specjalizację w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.4
1.6. Terapeuta zajęciowy - równoważnik co najmniej etatu.2
1.7. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.4
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w lokalizacji.1
2.2. Pracownia pomiarowa - w lokalizacji.1
2.3. Urządzenia do terapii metodą biofeedback - w lokalizacji.1
2.4. Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego - w lokalizacji.1
2.5. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w lokalizacji.1
2.6. Basen rehabilitacyjny - w lokalizacji.5
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I i II.2
3.2. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I i II.2
3.3. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I i II.2
3.4. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji neurologicznej dziecięcej - kategoria I-III.2
4. Pozostałe warunki4.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.2
4.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.2
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji realizowanej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji.3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji.3
III.Cena2. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
13. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek.15
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 łóżek.15
1.3. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu magistra fizjoterapii.8
1.4. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu.3
1.5. Specjalista psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej etatu.3
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. System monitorowanego treningu fizjoterapeutycznego - testy wydolnościowe, próby wysiłkowe i badanie spirometryczne - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.2. Pracownia pomiarowa - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Wykonanie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń zdrowotnych rehabilitacji kardiologicznej z chorobami współistniejącymi oraz rehabilitacji kardiologicznej - kategoria I i II.7
4. Pozostałe warunki4.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.3
4.2. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.3
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - w lokalizacji.3
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku lub oddziale dziennym - w lokalizacji.2
1.3. Oferent zapewnia w lokalizacji oddział kardiologii lub kardiochirurgii.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
Tabela nr 2 - REHABILITACJA LECZNICZA - CZĘŚĆ WSPÓLNA
I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 12
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktów ujemnychUwagi
1.Udzielenie świadczeń przez osoby o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie - stwierdzone tylko na podstawie kontroli.1
2.Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - stwierdzone tylko na podstawie kontroli.1
3.Braki w sprzęcie i wyposażeniu wykazanym w umowie - stwierdzone tylko na podstawie kontroli.1,5
4.Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (miesięcznie) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.0,5
5.Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.0,5
6.Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach.0,5
7.Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy.0,5
8.Niezasadne ordynowanie leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - stwierdzone tylko na podstawie kontroli.1
9.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową.1
10.Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej - stwierdzone tylko na podstawie kontroli.0,5
11.Udaremnienie lub utrudnianie kontroli.2
12.Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.1
13.Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy przekazanych do rozliczenia po upływie ostatniego okresu rozliczeniowego.0,5
14.Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu i aparatury medycznej do wykonania świadczenia - stwierdzone tylko na podstawie kontroli.0,5
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 6
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.1,5
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.1,5
3.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
III. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 1
1234
Lp.Oceniany warunek
1.Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu.1
IV. Ciągłość. Maksymalna suma punktów: 13
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.2Jedna odpowiedź do wyboru
2.W dniu złożenia oferty oferent realizuje, nieprzerwanie od 5 lat, na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.5
3.W dniu złożenia oferty oferent realizuje, nieprzerwanie od 10 lat, na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.8
4.Rozliczenie ponad 90% wartości zrealizowanych świadczeń na rzecz świadczeniobiorców do 18. roku życia w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.5Jedna odpowiedź do wyboru

Nie dotyczy przedmiotu postępowania:

Rehabilitacja dzieci z

zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

5.Rozliczenie ponad 70% wartości zrealizowanych świadczeń na rzecz świadczeniobiorców do 18. roku życia w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.3
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 1
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.1
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).