Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2484

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361 i 2434) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372 i 1555 oraz z 2017 r. poz. 498, 852, 1279 i 2364) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:
1) w tabeli nr 1 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE" po części 2 "Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży" dodaje się część 2a w brzmieniu:
2a. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - 100% czasu pracy poradni.18Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy poradni.14
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy poradni.10
1.4. Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni.14Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi - 100% czasu pracy poradni.10
1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni.4
1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - 100% czasu pracy poradni.6
1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego - co najmniej 75% czasu pracy poradni.4
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Wykonywanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, następujących procedur (ICD-9):

1) 23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi;

2) 23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

3) 23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

4) 23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi;

5) 23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem.

6
2.2. Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeniobiorców z rozpoznaniami (ICD-10):

1) K00.4 zaburzenia rozwoju zęba;

2) K00.6 zaburzenia w wyrzynaniu się zębów;

3) K03.8 inne określone choroby tkanek twardych zębów;

4) K04 choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych;

5) S00.5 powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej;

6) S03.2 zwichnięcie zęba.

6
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.4
1.2. Realizacja umowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej.4
1.3. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży.5
1.4. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych.5
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
2) w tabeli nr 2 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA":
a) w części II "Jakość - Pozostałe warunki" lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3.W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych.5Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie
4.W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w dziedzinach stomatologicznych.2Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie
b) w części III "Dostępność" lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1.Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w miejscu udzielania świadczeń.2Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2328).