Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 1 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu "297 Różne przelewy" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten występuje w samorządowych zakładach budżetowych i państwowych funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami środków.

Paragraf ten ma zastosowanie również do środków otrzymywanych na podstawie art. 16a ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161).";

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienia do paragrafu "297 Różne przelewy" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten występuje w samorządowych zakładach budżetowych i państwowych funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami środków.

Paragraf ten ma zastosowanie również do środków przekazywanych na podstawie art. 16a ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.