Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1421

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 21 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo" po rozdziale "01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych" dodaje się rozdział 01024 w brzmieniu:

"01024 Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",

b) w dziale "500 - Handel" uchyla się rozdział "50006 Zadania Wspólnej Polityki Rolnej",
c) w dziale "750 - Administracja publiczna" po rozdziale "75024 Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości" dodaje się rozdziały 75025 i 75026 w brzmieniu:

"75025 Zgromadzenie związku metropolitalnego

75026 Urząd metropolitalny",

d) w dziale "752 - Obrona narodowa":
po rozdziale "75205 Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych" dodaje się rozdział 75206 w brzmieniu:

"75206 Wojska Obrony Terytorialnej",

rozdział "75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego" otrzymuje brzmienie:

"75208 Duszpasterstwa Wojskowe",

uchyla się rozdział "75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego",
uchyla się rozdział "75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe",
uchyla się rozdział "75223 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa",
e) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" po rozdziale "75633 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej" dodaje się rozdział 75634 w brzmieniu:

"75634 Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych",

f) w dziale "801 - Oświata i wychowanie":
do rozdziału "80110 Gimnazja" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.",

do rozdziału "80111 Gimnazja specjalne" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach specjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum specjalnego prowadzonych w innych typach szkół.",

uchyla się rozdział "80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół",
po rozdziale "80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" dodaje się rozdziały 80115-80117 w brzmieniu:

"80115 Technika

80116 Szkoły policealne

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia",

uchyla się rozdział "80123 Licea profilowane",
uchyla się rozdział "80124 Licea profilowane specjalne",
do rozdziału "80130 Szkoły zawodowe" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia oraz dochody i wydatki ponoszone do dnia 31 grudnia 2017 r. w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz pozostałych typach szkół zawodowych.",

rozdział "80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

"80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale "80102 Szkoły podstawowe specjalne".

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.",

po rozdziale "80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe" dodaje się rozdział 80152 w brzmieniu:

"80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne".",

g) w dziale "852 - Pomoc społeczna" uchyla się rozdział "85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",
h) w dziale "855 - Rodzina" objaśnienia do rozdziału "85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" otrzymują brzmienie:

"W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) objaśnienia do paragrafu "069 Wpływy z różnych opłat" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

- opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za patent europejski,

- opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

- opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,

- opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),

- opłaty za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenia, o których mowa w art. 46c § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.),

- opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

b) po paragrafie "078 Wpływy ze zbycia praw majątkowych" dodaje się paragraf 079 w brzmieniu:

"079 Wpływy kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy",

c) paragraf "290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących" otrzymuje brzmienie:

"290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących";

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) grupa wydatków:
"Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 265, 268 do 299" otrzymuje brzmienie:

"Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299",

"Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498" otrzymuje brzmienie:

"Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 473, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498",

"Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 658, 661 do 667, 669 i 680" otrzymuje brzmienie:

"Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680",

b) zdanie "Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-658, 661-666, 669 i 680." otrzymuje brzmienie:

"Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680.",

c) po paragrafie "265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego" dodaje się paragraf 266 w brzmieniu:

"266 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi",

d) paragraf "290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących" otrzymuje brzmienie:

"290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących",

e) po paragrafie "472 Amortyzacja" dodaje się paragraf 473 w brzmieniu:

"473 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"",

f) paragraf "477 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych" otrzymuje brzmienie:

"477 Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza niezawodowego",

g) po paragrafie "658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych" dodaje się paragraf 659 w brzmieniu:

"659 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi";

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w paragrafie "307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom":
a) pozycja "307003 Odprawy wypłacane żołnierzom przy zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej i wojskowego przeszkolenia studentów" otrzymuje brzmienie:

"307003 Odprawy wypłacane przy zwolnieniu ze służby żołnierzom niezawodowym",

b) po pozycji "307016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe" dodaje się pozycję 307017 w brzmieniu:

"307017 Dodatek za gotowość bojową wypłacany żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c, e i h, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. a-e i g, mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2018.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1:
1) pkt 1 lit. c, e i h, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. a-e i g, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) pkt 1 lit. a i lit. f tiret pierwsze, drugie i siódme, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.